Пласментна политика

Пласментна политика. Етапи на планиране на пласмента. Канали за дистрибуция – основни изисквания при избор на канал за реализация. Контрол на пласментните канали. Организация на придвижването на стоките. Логистика Пласментна политика Пласментната политика на фирмата е насочена към намиране на отговор на въпроса как да се осъществи реализацията на произведените продукти, така че да се материализират всички потенциални предимства, създадени…

Пазар – същност, определения и видове

Пазар – същност, определения и видове. Стоков пазар – видове и характеристика. Пазар на труда. Пазарна конюнктура. Структура и поглъщаемост на пазара. Пазарът от гледна точка на търсенето е съвкупност от всички потенциални потребители на дадена стока ( стокова група ), които могат при определени условия да удовлетворяват съответни свои потребности с тази стока или нейни заместители. Пазара като средище…

Консигнация

Консигнация като форма на търговско посредничество Консигнацията може да се определи като такава форма на търговско посредничество при която доверителя наречен консигнант делигира правата на друг търговски субект наречен консигнатор да организира пластмента на стоковия ресурс и определени условия, поставени от консигнанта и срещу определена цена. Консигнатора осъществява посредническа дейност само при пластмента на материално веществени активи, не и на…

Комуникация с феновете, провокиране на дискусии; Отговори на потребителски въпроси

Комуникация с феновете, провокиране на дискусии Ако имаме онлайн магазин и вярваме, че най-добрата реклама е тази от уста на уста, какво трябва да правим със социалните мрежи ? Те са съвременна форма на седянка, в която милиони потребители споделят своите чувства, хвалят се с покупките си или се оплакват от лошо отношение от страна на различни компании. Днес социалните…

Комисионно посредничество

Комисионни посреднически операции. Икономическо значение на комисионното посредничество. Комисионни посреднически операции Комисионните посреднически опреции са операции извършвани в сферата на обръщение и свързани както с осъществяване на актове на покупка на стокови ресурси и услуги, така и с продажбата на стоковите ресурси и услуги. В правен аспект посредничеството е дейност по свързване на две лица с цел сключване на търговски…

Инвестиционно посредничество

Развитието на финансовите пазари е съпътства всяка пазарна икономика. Основни участници на финансовите пазари у нас, съгласно действащата нормативна уредба, са инвестиционните дружества, инвестиционните посредници, както и дружествата със специална инвестиционна цел. Те изпълняват ролята на посредници като привличат свободни парични средства и ги инвестират в дялове, съучастия и ценни книжа. За тях това е бизнес дейност, от която реализират…

Дистрибуция

Дистрибуцията като форма на търговското представителство. Канали на дистрибуция. Дистрибуторски договори Типове и видове канали за дистрибуция. Каналите за дистрибуция, известни още като маркетинг канали (marketing channels), са свързани с различните начини на придвижването и разпределението на продуктите от производителя до крайния потребител. Всеки един вид маркетинг канал притежава своите плюсове и минуси и правилният избор има изключително голямо занчение…