Търговска марка

Какво е търговска марка? Търговската марка е знак, който е способен да идентифицира и отличава (индивидуализира) стоките  или услугите пуснати на пазара на едно предприятие от тези на конкурентите. Такива знаци могат да бъдат думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от такива…

Регистрация на ЮЛНЦ (Регистър Булстат)

Какво представлява ЮЛНЦ ( юридическо лице с нестопанска цел ) : Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) са всички неправителствени оргазнизации (НПО)  – фондации и сдружения). Сдружението се учредява от три или повече лица, които се обединяват за осъществяване на дейност с нестопанска цел. За учредяване на фондация е достатъчно да има едно лице – учредител, без значение дали ще…

Регистрация на ООД

Какво представлява ООД: Дружество с ограничена отговорност (ООД)  е капиталово дружество, което може да се образува от едно или повече лица. Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството с капиталовата си вноска в дружествения капитал. Капиталът е разделен на дялове, като не е задължително те да са равни . Дружество с ограничена отговорност се създава въз основа на дружествен договор, който…

Регистрация на ЕООД

Какво представлява ЕООД: Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) е дружество, което се образува от едно лице, което отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството. ЕООД е капиталово дружество, чийто капитал е разделен на дялове, сумата от дяловете трябва да бъде равна на капитала. Минимално необходимият капитал за учредяване на ЕООД е в размер…

Регистрация на домейн и хостинг (например в Суперхостинг)

Какво представлява домейн и хостинг? Домейнът е вашата Интернет самоличност. Като буквена алтернатива на IP адреса на сайта, домейнът ви прави лесно откриваеми в глобалната мрежа. Той може да съдържа името на вашия бизнес или част от него, или наименованието на вашата дейност. Понятието хостинг произлиза от думата host в английския език и буквално преведено означава – домакин, стопанин, съдържател.…

Работа на граждански договор

Какво е граждански договор? Кога и в каква форма се сключва граждански договор? Граждански договор е договор, с който едно лице, наречено “изпълнител” се задължава по поръчка на друго лице/фирма, наречени “възложител” да предостави определен производствен резултат. В закона са уредени различни граждански договори като договор за предоставяне на фактическо действие (договор за изработка на рамки за картини напр. или…

Преговори

Преговори – подготовка, етапи, методи, цели. Организация, стратегия и тактика на междуфирмените преговори. Умение за водене на преговори. Преговори: Преговорите са процес на сближаване на позициите на страните на максимално изгодни условия. В преговорите ние можем да променяме първоначалните условия за постигане на споразумение. За да  водите преговори трябва да имате поне още едно алтернативно предложение. Вие сте готови да…

Електрорен подпис (доставчици на ел. подписи – информационно обслужване, спекът нет и др.)

Какво представлява Електронният подпис: Електронният подпис е  средство, което ви осигурява възможността единствено вие  да напишете електронни документи от ваше име. За да се сдобиете  с такъв подпис, трябва първо да изберете доставчик на удостоверителни услуги.Трябва да подадете писмено искане до доставчика, че желаете  да ви се издаде електронен подпис, като трябва да упоменете от кой вид да бъде. Съществуват…

Видове трудови договори

Какво представлява трудовият договор? Трудовият договор е официалният и основен документ, който определя трудовото правоотношение между работодателя и работника.  В него се уговарят задълженията и правата на всяка една от страните в това правоотношение. Трудовият договор се сключва в писмена форма между работник или служител и работодател. Законът изисква трудовият договор да бъде сключен преди постъпването на работа, т.е. преди…