Счетоводство – счетоводни услуги

Същност Използването на счетоводни услуги е приоритет за всяка фирма, която се стреми да бъде успешна в днешната динамична бизнес среда. Всички дружества, малки и големи, се нуждаят от поддържането на основни счетоводни услуги. По тази причина наемането на счетоводител за извършването на подобни услуги е от изключителна важност. Всяка фирма представя необходимостта за работа със счетоводни документи от различен…

Счетоводна отчетност на фирма (задължения, срокове, институции)

Счетоводна отчетност : СО е информационна система, която осигурява информация за всички обекти и процеси, които могат да се изразят в стойностен измерител във всяка фирма, вкл.и туристическа. Счетоводна отчетност си водят всички предприятия (фирми, организации с идеална цел) в България. След приключване на финансовата година ( в България съвпада с календарната) се съставя финансов отчет, подава се данъчна декларация…

Работа на граждански договор

Какво е граждански договор? Кога и в каква форма се сключва граждански договор? Граждански договор е договор, с който едно лице, наречено “изпълнител” се задължава по поръчка на друго лице/фирма, наречени “възложител” да предостави определен производствен резултат. В закона са уредени различни граждански договори като договор за предоставяне на фактическо действие (договор за изработка на рамки за картини напр. или…

Експерт-счетоводител (ИДЕС)

Какво е необходимо за придобиване на правоспособност на дипломиран Експерт – счетоводител? За дипломиран експерт-счетоводител може да кандидатства лице, което не е осъждано за престъпление от общ характер по глава пета и по раздел I на глава шеста от особената част на Наказателния кодекс. За придобиване правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител може да кандидатства лице, което отговаря на следните изисквания за…

Видове трудови договори

Какво представлява трудовият договор? Трудовият договор е официалният и основен документ, който определя трудовото правоотношение между работодателя и работника.  В него се уговарят задълженията и правата на всяка една от страните в това правоотношение. Трудовият договор се сключва в писмена форма между работник или служител и работодател. Законът изисква трудовият договор да бъде сключен преди постъпването на работа, т.е. преди…