Маркетинг и маркетингово проучване

Какво представлява маркетинга и маркетинговото проучване? Маркетинг (на английски: Marketing – пазарно поведение, пазарно нагаждане, взаимодействане с пазара) е съвкупността от действия, чрез които предприятие извлича изгода от пазара. То търпи постоянно развитие. Първоначално се ограничава до пазарни проучвания и определяне възможностите за пласмент. Широко възприето и общо определение го разглежда като откриване, снабдяване, задоволяване и задържане на потребители. Днес…

Комуникация с феновете, провокиране на дискусии; Отговори на потребителски въпроси

Комуникация с феновете, провокиране на дискусии Ако имаме онлайн магазин и вярваме, че най-добрата реклама е тази от уста на уста, какво трябва да правим със социалните мрежи ? Те са съвременна форма на седянка, в която милиони потребители споделят своите чувства, хвалят се с покупките си или се оплакват от лошо отношение от страна на различни компании. Днес социалните…

Комуникационен маркетинг

Комуникационен маркетинг. Рекламна политика – планиране и организация. Избор на рекламна стратегия. Съставяне на рекламно съобщение. Канали за разпространение. Директен маркетинг. Ефективност на комуникационния маркетинг Комуникационен микс Основна част на комуникационният маркетинг е комуникационният микс. Третира се по различен начин: реклама, лична продажба, спонсорство. Някои маркетолози разглеждат като елементи извън комуникационния микс насърчаването на продажбите, връзките с обществеността, пропагандата. Реклама:…

Изработване на стратегия за комуникация с потребителите, Изграждане на позитивен имидж

Изработване на стратегия за комуникация с потребителите, Изграждане на позитивен имидж Днес конкурентоспособната ПР агенция има звено за маркетинг в социалните медии и адекватно отговаря на търсенията в дигиталния сектор. Наблюдава се тенденция, при която все по-интензивно се интегрира определена социална тема в корпоративните комуникации, взаимоотношенията с общността, маркетинговата дейност. Създават се стратегически съюзи с външни партньори – частни, публични,…

Дистрибуция

Дистрибуцията като форма на търговското представителство Канали на дистрибуция. Дистрибуторски договори Типове и видове канали за дистрибуция. Каналите за дистрибуция, известни още като маркетинг канали (marketing channels), са свързани с различните начини на придвижването и разпределението на продуктите от производителя до крайния потребител. Всеки един вид маркетинг канал притежава своите плюсове и минуси и правилният избор има изключително голямо занчение…

Връзки с обществеността

Public Relations или Връзки с обществеността Връзките с обществеността са интерактивна система, използваща едно или няколко комуникационни средства за предизвестяване на измерими реакции. Те имат отношение към всички дейности в организацията и обхващат всички комуникации. Акцентират не върху продукта, а върху фирмата като цяло. Основните им цели са постигане на разбирателство с аудиторията и влияние върху общественото мнение. В теорията…

Видове маркетинг

Видове маркетинг КОНВЕРСИОНЕН МАРКЕТИНГ /преобръщане/- При него е налице негативно търсене ситуация, при която на даден продукт се гледа отрицателно. Задачата на маркетинга тук е да се преориентира търсенето и да се създаде интерес към други продукти. Тук освен въздействие върху изменения в асортимента на търсене, се организира и активно въздействие върху предлагането; СТИМУЛИРАЩ МАРКЕТИНГ – Като необходимост той се…

Вербални комуникации

Вербални комуникации – Умението да говорим, да слушаме, да се владеем Вербални комуникации Отношението на човека към света на другите и към собствения му свят се изразява чрез речта. Речта е притежание на homo sapiens /разумно същество/, което е надарено със съзнание, със собственост, воля и творчески способности. Речта е специфична дейност, при която човек използва общоприети езикови кодове и…

Бизнес комуникации

Същност, роля, значение и принципи на бизнес комуникациите. Комуникацията е процес на взаимодействие между хората, информационен процес, отношение между хората един към друг и взаимно влияние и разбиране. Бизнес-комуникацията представлява обмен на информация, чувства и усещания в процеса на организационната, деловата и фирмената дейност. Роля и значение на бизнес комуникациите Комуникацията е неизменна част от нас , от нащето ежедневие.…