Успешна презентация

Информационно осигуряване на маркетинговата дейност. Външни и вътрешни източници на информация. Маркетингова информационна система. Техники и инструменти за събиране, сортиране и селекция на информацията. Успешни презентации. Запознаване с технологията и съдържанието на различни видове маркетингови проучвания – какво трябва да знае фирмата, за да има печеливша пазарна ниша. Информационно осигуряване на маркетинговата дейност Маркетинговата дейност като една от най-важните функции…

Уеб дизайн

Какво представлява уеб дизайнът? Уеб дизайнът представлява стилна и визуална подредба на всички елементи в сайта – цветова гама, фон, менюта, лого, слайдове, визуални ефекти, снимки и изображения, видео клипове, избор на шрифт и цялостна разработка и оформление на външния вид, който формира общата конкретна визия и тематика на сайта. Уеб дизайнът е част от графичният дизайн. Най-ефектната част на…

Пазарен анализ

Какво представлява? Анализ на пазара е всеобхватно проучване на текущата пазарна среда, в която вашата организация работи, продава своите продукти и услуги. Анализът на пазара трябва пределно ясно да отговаря на следните въпроси: 1.Каква е перспективата за предвижване на избрания продукт в дадения регион? Продукта трябва да бъде търсен, т.е. полезен, популярен и в същото време да не е много…

Онлайн маркетинг

Какво представлява онлайн маркетинга? Онлайн маркетингът е стратегия, която помага да се изгради репутация на бранда и да се „покаже“ онлайн. За тази основна цел се използват различни интернет инструменти и похвати. Онлайн или интернет маркетинг всъщност включва всички инструменти, стратегии или методи, които помагат на марката да стане по-популярна и в следствие на това да увеличи продажбите. Основната цел…

Невербални комуникации

Невербални комуникации. Езикът на тялото, очите. Позата и жестът като източник на информация. Разстояние в деловото общуване. Невербална комуникация Невербална комуникация – това е общуване, при което се използва потенциала на човешкото тяло за изразяване на мисли, чувства, както и за подсилване на съдържателната страна на информацията. Невербалната комуникация се реализира чрез знаци и сигнали с неречев характер. Включва съобщения,…

Маркетингови стратегии

Процес на стратегическо планиране. Ситуационен анализ (SWOT). Матрица на Ансъф, матрица на пазарната стратегия върху печалбата (PIMS). Стратегически модел на Портър. Маркетингови прогнози. Маркетингови стратегии – процес на стратегическо планиране Маркетинговата стратегия, произтича от корпоративната стратегия и подпомага нейната реализация чрез съвкупност от специфични методи, дейности и инструменти, ориентирани към обслужване на целевите групи на организацията. Разглеждайки стратегията като главното…

Маркетингови проучвания

Маркетингови проучвания – методи, техники и инструменти Маркетингово проучване – фирмата си поставя за цел реализирането на определен обем продажби, достигането на съответен пазарен дял, създаване и въвеждане на нов продукт на пазара, усъвършенстване на стоковата, пласментната, сервизната, ценовата или рекламната политика и т.н. и маркетинг мениджърът иска да разбере какъв маркетинг микс ще осигури изпълнението на плана, т.е. достигането…

Маркетингови концепции

Маркетингът представлява философия на управлението, при която съответната компания се ориентира към достигане на набелязаните цели чрез по-добро удовлетворяване на потребностите и желанията на избраните от нея групи потребители. Това може да бъде достигнато по различни начини. Успешният маркетинг изисква управление на фирмата в зависимост от пазарната ситуация. Адаптирането на бизнеса към нея може да бъде придружено с приоритет на…

Маркетингова политика

Маркетингова политика и управление на маркетинга Маркетинг-микс Жизнен цикъл на стоката – видове и фази Техники и инструменти за управление на маркетинга Маркетингова политика и управление на маркетинга Маркетинг микс комплекс от контролируеми пазарни променливи, които фирмата използва, за да достигне желаното ниво на продажби на целевия пазар. Състои се от 4 елемента (4P) product продуктовата политика pricing ценова политика…