Застраховане – застрахователен брокер (КФН)

Какво е необходимо за регистрация на застрахователен брокер? Какво представлява застрахователния брокер Застрахователно и презастрахователно посредничество е извършване по занятие на дейност, изразяваща се в оказване на съдействие при подготовката, сключването и изпълнението на застрахователни, съответно презастрахователни договори, в сключването от името на застрахователя, съответно по възлагане от потребител на застрахователни услуги, на такива договори и в съдействие във връзка…

Засраховане – застрахователен агент (КФН)

Характеристика Застрахователният агент е физическо лице или търговец, вписан във водения от Комисията за финансов надзор (КФН) регистър от Закона за Комисията за финансов надзор, което срещу възнаграждение по възлагане от застраховател извършва застрахователно посредничество от негово име и за негова сметка. Застрахователните агенти биват обвързани и необвързани. Обвързаният застрахователен агент не може да събира премии и да извършва плащания…