Какво представлява фризьорството?

Фризьорството е изкуството да се подстригва и подрежда косата на човек в съответствие с модните тенденции и индивидуалните характеристики. Продуктът от този процес се нарича прическа.

Включва освен подстригване, също и къдрене на косата, боядисване, сушене и други дейности, свързани с придаване стил на косата.

Някои от атрибутите, използвани във фризьорството, са набор от ножици, машинка за подстригване, боя за коса, ролки, четки за коса, гребени, сешоар, фиби, шампоан, гел, лак за коса, перуките и други.

Какви са изискванията за отваряне на салон за красота?

На първо място, трябва да изберете формата, под която козметичния салон ще развива своята търговска дейност. В това се включва дали тази дейност ще се осъществява от името на търговско дружество (ЕООД/ООД) или от физическо лице ЕТ.

Как да си отворите фризьорски салон?

За отварянето на фризьорски салон, трябва да бъдат изпълнени изискванията на закона за помещенията и персонала, който ще се наеме.

Салоните за красота могат да предлагат както само фризьорски и бръснарски услуги, така и козметични такива.

Изисквания към помещенията

Помещението трябва да отговаря на следните изисквания:

 • самостоятелно помещение, построено или пригодено за тази цел, помещението се използва според неговото предназначение, което се определя с разрешение за ползване, издадено от общината. Ако желаете да ползвате помещението за Салон за красота, то имотът следва да е предназначен за тази дейност;
 • всяко работно място във Вашият салон трябва да бъде с минимална площ от 6 кв. м.;
 • разстоянието между отделните столове в салона трябва да бъде най-малко 1 м., а от крайния стол до стената – най-малко 0,80 м.

В салоните трябва да има помещение за посетителите с размери 2,5 кв. м за работно място до 10 места и по 1,5 кв. м за всяко следващо работно място. В салон до 3 работни места са необходими подходящо място за посетители и закачалка за горни дрехи на разстояние най-малко 1,5 м от работните места.

Таванът и стените на всички помещения на салоните се измазват гладко и се боядисват със светли бои, подлежащи на влажно почистване.

Всяко работно място се обзавежда с работна маса с плот и умивалник с топла и студена вода; във фризьорските салони – по две каски и един сешоар. Измиването може да става на едно определено място в целия салон.т.е измивна колона.

  За всяко работно място в зависимост от вида на салона се осигурява следното бельо:

Във фризьорски салони:

а) 10 кърпи с размери 1,00 х 0,80 м;

б) 25 хавлиени кърпи;

в) 8 чаршафа или пелерини;

В работните помещения за извършване на работи, свързани с отделяне на пара,  топлина  или различни вредни изпарения, се предвижда механична вентилация.

В салоните се предвижда вентилация с двукратен обмен на въздуха за 1 час, както и горни отваряеми крила на прозорците.

В салоните с до 5 работни места се предвижда обща тоалетна за персонала, а с над 5 работни места – с отделения за жени и мъже.

В салоните се разрешава употреба само на козметични и тоалетни средства,  уреди и инструменти за работа, за които има стандартизационни документи или санитарни  разрешителни от органите на държавния санитарен контрол;

Работещите в салоните трябва да имат редовно заверени лични здравни  книжки, които се съхраняват от отговорника на салона или от заместника му (определени със заповед на ръководството);

Проектите за строителство и преустройство (без текущ ремонт) на салоните се съгласуват с органите на държавния санитарен контрол. Готовите за експлоатация салони се  откриват с тяхно разрешение;

Както всеки търговски обект, така и Фризиорският салон трябва да се регистрира към съответната община, като се посочи работното време на обекта. Тази регистрация изисква предоставянето на набор от документи, доказващи статута на помещението, регистрацията на касов апарат и други. Следваща инстанция, през която трябва да се регистрира Вашият салон, е РЗИ. Това е институцията, която отговаря за осъществяване на контрол върху използваните от Вас продукти. Важно е всеки продукт да бъде етикетиран на български език, като е посочено – производител/вносител, основен състав, годност, начин на употреба. За продукти, чийто срок на годност се определя спрямо деня на разопаковане, е необходимо да водите протокол с точния ден на разопаковане на продукта или поне тазi информация да се запише върху опаковката на продукта.

Изисквания към персонала

За да се извършва фризьорска дейност, законът изисква наличие на сертификат или удостоверение за получена професионална квалификация. За да се получи сертификат или удостоверение е необходимо лицето да е издържало изпит, проведен от лицензиран обучителен център.

Колко време отнема отварянето на фризьорски салон?

Не може да се даде категоричен отговор на въпроса, защото времето зависи много от конкретните обстоятелства. Салонът може да започне своята работа още преди да е вписан в регистъра на обектите с обществено предназначение. Срокът за вписване в регистъра е 6 седмици.

Какво е необходимо ?

 1. Регистрация на търговец
 2. Учредяване на гражданско дружество (ЗЗД)
 3. Вписване в регистър БУЛСТАТ
 4. Регистрация по ЗДДС, чл. 96, ал. 1/ Патентен данък ( ЗМДТ)
 5. Наличие на майсторско свидетелство
 6. Вписване по Закона за занаятите
 7. Документ за собственост или договор за наем на помещение
 8. Служебна бележка за търговска регистрация
 9. СТАНОВИЩЕ (РАЗРЕШИТЕЛНО) за съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност
 10. Смяна на предназначението на помещение /не се извършва, когато в НА е посочено, че помещението е със статут на ТО
 11. Въвеждане в експлоатация
 12. Издаване на удостоверение за регистрация на обект с обществено предназначение (чл. 36 Закона за здравето)
 13. Изготвяне на правилници и инструктажи за работа
 14. Регистрация на ФУ

Източници на информация:

https://www.lex.bg/