Търговско представителство и посредничество. Необходимост, правна регламентация и икономически ефект. Права и задължения на договора за търговско представителство

Икономическо съдържание на комисионен договор и договора за търговско представителство

Най-важно задължение на доверителя е да заплати своевременно комисионно възнаграждение на посредника. Други негови задължения са да съдейства всестранно на посредника при подготовката на сделката. Условията, свързани с комис.възнаграждение, се отработват в следния ред :

 • избор на начин на начисляване на комис. възнаграждение (като %, фиксирана сума или смесен вариант)
 • определяне база за начисляване на възнаграждението(подходяща е нетната фактурна цена)
 • определяне размера на % на комис. възнаграждение
 • определяне правото на посредника да участва в разпределението на допълнит.печалба
 • определяне начина на плащане (обикн.се предпочита свободния банков превод)
 • определяне валутата на плащане (обикн.валутата на плащане на сделката за продажба)
 • определяне момента, в който комис.възнаграждение става дължимо
 • договаряне правото за получаване на мъртва комисионна, когато продажбата на стоките не се е реализирала не по вина на посредника

Изчерпателното определяне на задълженията на посредника изисква:

 • формулиране на основното му задължение да сключва сделки от свое име и за с-ка на комитента или да посредничи при подготовката и скл.на сделката.
 • определяне на номенклатурата от стоки, които ще се продават със съдействието на посредника
 • определяне на територията, където посредникът ще упражнява своята представителска власт
 • може да се определи минимален обем на продажбите за определен период
 • определяне на обема на представителската власт – изключително право на представителство, просто право, изключително право с ограничения
 • доверителят може да параметрира у-вията, при които да се скл.бъдещите договори за продажба и най-вече цената, но и франкировката, транспорта и начина на плащане. Може да се включи и уговорка за одобряване на всеки проект за договор от страна на комитента.

посредникът може да поеме задължение да осигурява техническо обслужване на клиентите, както и други д-сти по стимулиране на продажбите (рекламна д-ст, участие в панаири и изложби и др.).

Търговско представителство

ТП е операция, при която посредникът (агент, търг.представител) изпълнява срещу комисионно възнаграждение фактически и юридически д-вия за подготовка, сключване и изпълнение на ВТ сделка от името и за сметка на принципала. Участват най-малко 3 страни – посредник (търг.представител), принципал – продавач, купувач. Операцията се осъществява чрез 2 вида договори – договор за търг.представителство между принципала и посредника и договор за продажба между принципала и купувача.

За търг.представител (агента) предимствата са свързани с получаване на комис.възнаграждение без да поема големи рискове. Те остават за сметка та принципала. Чрез участието си в подготовката на сделката, търг.представител може да предлага допълнит.услуги на принципала и на купувача срещу допълнителни валутни постъпления. Създаването на пласментна мрежа и бизнес контакти позволява на агента да диверсифицира д-стта си и да извършва операции и за собствена сметка.

За принципала икон.целесъобразност е свързана с големите възможности за управление на хода на реализацията и установяване на контакт с потребителя. Друго предимство е превръщането на търг.представител в активен елемент на канала за реализация чрез предоставянето на правото да извършва допълнит.услуги и д-сти, които да стимулират продажбите. Това ускорява и улеснява продажбите особено в у-вията на усложнена и бюрократизирана с-ма на стопанско регулиране.

Рисковете за агента са за не получи комис.си възнаграждение или да получи само част от него, ако не е успял да осигури продажба при предварително зададените у-вия. Друг риск за него е възможностаа да бъде конкуриран на същата територия и със същите стоки от преки продажби на принципала или от друг посредник на принципала.

За принципала рисковете са свързани с това да установи контакт с некомпетентен и нелоялен агент или да бъде принуден да работи с агент поради наличие на задължителни изисквания за ползване на местен представител. Друг недостатък е, че агентската операция не дава никаква възможност за прикриване произхода на стоката.

Тъ рговският представител е лице, оказващо правно съдействие на търговеца. То може да бъде изразено в три форми :

а) от името на търговеца принципал (има представителна власт)-сделката се сключва от търговския представител, а правните последици възникват направо за търговеца принципал;

б) от свое име за сметка на търговеца принципал-правните последици възникват за търговския представител, който ги прехвърля като имуществени резултати на търговеца принципал. Последният не влиза в никакви правни отношения с третите лица;

в) може само да посредничи между търговеца принципал и третите лица- търговският представител само поставя в контакт страните (търговеца принципал и третото лице) и подготвя сделката, без да участва в нея. Фигурата на търговския представител възниква след подписването на договор, който е :

– двустранен, възмезден

– формален (т.е. с определена форма за действителност).

С договорът за търговско представителство (ДТП) се уреждат вътрешните отношения между принципала и търговския представител.

1) Търговският представител действа като представител в класическия смисъл на думата. Той може да бъде упълномощен – да бъде овластен да извършва сделки от името на принципала. В тоз случай ДТП трябва да се съпътства от пълномощно (в писмена форма), но това не се прави, а договорът и упълномощителната сделка са в един документ.

2) Като косвен представител на практика търговският представител не е представител защото действа от свое име.

3) Търговският представител може и да посредничи.Права и задължения на страните по договора :

Задължения на търговския представител : да оказва на търговеца принципал дължимото съдействие при сключването на определени сделки. Необходимо е търговският представител да оведомява търговеца принципал за сключването на всяка сделка, за която е съдействал. Търговският представител трябва да се въздържа от конкуренция, той не може да представя друг търговец, който е конкурент на първия ( който да извършва същата дейност). Фигурата на търговския представител съществува докато съществува самия договор, след това тя отпада. Търговският представител не поема отговорност за задължението но третите лица. Страните обаче могат да уговарят нещо друго – търговският представител отговаря за чужди задължения.Търговецът принципал дължи специално възнаграждение на търговския представител.

Задължения на търговеца принципал :

– да дава на търговския представител необходимата информация с оглед оказване на необходимото съдействие;

– да възстанови на търговския представител обичайните разходи, направени при изпълнение на задълженията му;

– задължение за заплащане на възнаграждение. Това става по два начина :

1/за една сделка сключена със съдействието на представителя;

2/ако търговският представител е изключителен ( за дадена територия или продукт), му се дължи заплащане, независимо дали е съдействал за конкретната сделка или не. При липса на договор се дължи обичайното възнаграждение. То зависи от района и от продуктите, за които се отнася неговото представителство.Ако не е уговорено друго, възнаграждението се изплаща ежемесечно. То се дължи за сключени, а не за изпълнени сделки.

Има два случая, когато се дължи обезщетение :

– за сключени, но неизпълнени сделки;

– за подготвени, но несключени сделки.

Прекратяване на договора за търговското представителство : Приложими са две групи правила – ЗЗД -общи правила и чл. 47 от ТЗ -специфични правила. Прекратяване се извършва в следните случаи :

-при срочен договор – след изтичане на срока. Подновяването става с изрична клауза;

-при безсрочен договор – всяка страна може да го прекрати с отправяне на предизвестие. Ако договорът е до 3 години, срокът на предизвестие е 1 месец. Ако договорът е за над 3 години, срокът на предизвестие е 3 месеца. Прекратяването можа да стане и без предизвестие, но тогава страната, която го прекратява, трябва да изплати всички причинени вреди от ранното прекъсване.;

-със загубване на качеството “търговец” на която и да е от двете страни. В сила са също всички условия за прекратяване по ЗЗД;

– по взаимно съгласие;

-поради невиновна възможност за неизпълнение;

-поради виновно неизпълнение от едната страна.