Необходими условия за регистриране като туроператор / туристически агент.

 1. Общо описание.

Фирмата, която организира екскурзия (която създава туристическия пакет) се нарича Туроператор. А тази, която  продава екскурзиите на другите, се нарича Туристически агент. Разбира се, туроператорите също така сами продават екскурзиите.

Няма проблем една фирма в един случай да действа като Туроператор, а в друг – като Туристически агент.

 1. Необходими условия за извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност.

Тези дейности могат да извършват лица, които попадат в една от следните категории:

имат регистрация в Министерство на туризма;

търговци  (напр. ЕТ) или юридически лица (ЕООД, ООД и т.н.) които имат право да извършват стопанска дейност (т.е. да получават печалба от дейността, която извършват);

 – имат право да извършват туроператорска или туристическа агентска дейност в друга държава от Европейския съюз.

Трябва да има на разположение помещение, в което да се извършва тази дейност.

Управителят на туроператорската или туристическата агенция трябва да има:

висше образование и поне 1 година стаж в областта на туризма;

 да владее поне 1 чужд език; или

средно образование и най-малко 5 години стаж в туризма.

Останалият персонал трябва да има:

висше образование; или

средно образование с придобита квалификация в областта на туризма;

да владее поне 1 чужд език.

За осъществяването на туроператорска или туристическа агентска дейност, е нужна застраховка. Тя трябва да покрие вреди, които клиентите могат да претърпят от извършваната дейност.

 1. Регистриране като туроператор или туристическа агенция в Министерството на туризма.

Необходимо е да се подаде заявление по образец. Заявление трябва да подадем също и ако желаем да извършваме туроператорска или туристическа агентска дейност само по електронен път. Трябва да се приложат следните документи:

 • декларация, че сме вписани в Търговския регистър или документ, който удостоверява, че имаме право да извършваме стопанска дейност.;
 • ако сме ЕТ, трябва да предоставим декларация, че не сме поставени под запрещение;
 • справка за помещението или помещенията, в които ще извършваме своята дейност (къде се намират, как са оборудвани и т.н.);
 • копие от нотариален акт или договор за наем на помещенията;
 • справка за образованието и стажа на персонала;
 • копие на документите, които удостоверяват, че управителят на нашата агенция покрива изискванията за образование, стаж и езикова квалификация;
 • копие от предварителен договор за застраховка;
 • декларация, че не сме изпаднали в несъстоятелност, че преди не ни е била отказана регистрация и нямаме друга заличена регистрация;
 • пълномощно, ако някой друг подава заявлението вместо нас;
 • документ за платена такса за разглеждане на документите (в размер на 500 лв.).

Ако регистрация бъде отказана, можем да обжалваме отказа в 14-дневен срок пред Административен съд София – град.

За да получим, удостоверението за регистрация, е нужно да представим следните документи:

 • копие от сключен договор за застраховка;
 • документ, че сме платили таксата за вписване в Регистъра ( за туроператори – 2 500 лв., за туристически агенти – 1 800 лв.);
 • пълномощно, ако удостоверението ще бъде получено от лице, което сме упълномощили за това.
 1. Какви са таксите?

За да бъде разгледано заявлението за регистрация  – 500 лв. За да бъдем вписани в Националния туристически регистър и да ни бъде издадено удостоверение за регистрация, трябва да заплатим:

 • за туроперска дейност – 3 500 лв.;
 • за туристическа агентска дейност – 1 800 лв.

Таксите трябва да заплатим, когато подаваме своето заявление.