Счетоводна отчетност :

СО е информационна система, която осигурява информация за всички обекти и процеси, които могат да се изразят в стойностен измерител във всяка фирма, вкл.и туристическа.

Счетоводна отчетност си водят всички предприятия (фирми, организации с идеална цел) в България.

След приключване на финансовата година ( в България съвпада с календарната) се съставя финансов отчет, подава се данъчна декларация и се плаща данък в срок до края на март.

Всички предприятия са длъжни да водят счетоводство съгласно Закона за счетоводството.

Какво е необходимо?

Физическите лица , които съставят  и подписват финансовите отчети, трябва да отговарят на следните изисквания:

 1. Да имат придобита задължителна минимална степен на завършено образование и съответстващ към него действителен стаж по специалността, както следва:

а) висше счетоводно-икономическо образование и стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол, съответно:

-при магистърска степен – 2 години;

– при бакалавърска степен – 3 години;

– при степен „професионален бакалавър“ – 4 години;

б) друго висше икономическо образование и 5 години стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол;

в) средно икономическо образование и 8 години стаж като счетоводител;

 1. да не са осъждани за престъпление от общ характер

 Текущо счетоводно отчитане:

 • Текущото счетоводно отчитане се организира по реда на закона и се извършва по способа на двустранното счетоводно записване.
 • Предприятията осъществяват текущото счетоводно отчитане на всички стопански операции, които водят до изменения на имущественото и финансовото им състояние, финансовите резултати от дейността, паричните потоци и собствения капитал, в хронологичен ред.
 • Предприятията осъществяват текущото счетоводно отчитане на основата на документална обоснованост на стопанските операции и факти при спазване изискванията за съставянето на документи по този закон.
 • Едноличните търговци с нетни приходи от продажби за предходния отчетен период в размер, който не надхвърля 50 000 лв., могат да отчитат дейността си по способа на едностранното счетоводно записване.

Счетоводни документи:

 • Счетоводният документ може да е хартиен или електронен носител на счетоводна информация, класифициран като първичен, вторичен и регистър.
 • Първичният документ е носител на информация за регистрирана за първи път стопанска операция.
 • Вторичният документ е носител на преобразувана (обобщена или диференцирана) информация, получена от първичните счетоводни документи.
 • Регистърът е носител на хронологично систематизирана информация за стопански операции от първични и/или вторични счетоводни документи.
 • Счетоводните документи в предприятията се съставят на български език с арабски цифри и в левове. Те могат да се съставят и на съответния чужд език в чуждестранна валута в случаите на сделки, уговорени в чуждестранна валута с чуждестранни контрагенти. Когато сделката е уговорена в чуждестранна валута, левовата ѝ равностойност се определя, като към сумата в чуждестранна валута се прилага централният курс на Българска народна банка към датата на сделката.
 • Счетоводните документи, които постъпват в предприятията на чужд език, се превеждат на български език, в случаите, когато това е предвидено в закон.

Първичният счетоводен документ, който засяга само дейността на предприятието, съдържа най-малко следната информация:

 1. Наименование и номер на документа, съдържащ само арабски цифри;
 2. Дата на издаване;
 3. Наименование на предприятието;
 4. Предмет, натурално и стойностно изражение на стопанската операция;
 5. Име и подпис на съставителя.

При изграждането и поддържането на счетоводната система предприятията осигуряват:

 1. Всеобхватно хронологично регистриране на счетоводните операции;
 2. Получаване на аналитична и обобщена информация по счетоводен път, представяща най-точно и по най-подходящ начин годишните финансови отчети на предприятието;
 3. Междинно и годишно приключване на счетоводните регистри;
 4. Изменения в извършените счетоводни записвания чрез съставяне на коригиращи счетоводни статии;
 5. Прилагане на утвърдения от ръководителя на предприятието инивидуален сметкоплан;
 6. Прилагане на утвърдена от ръководителя на предприятието счетоводна политика.

Права и задължения на ръководителя на предприятието

Ръководителят на предприятието:

 1. Утвърждава индивидуалния сметкоплан на предприятието;
 2. Организира текущото счетоводно отчитане в съответствие с разпоредбите на този закон;
 3. Утвърждава формата на счетоводството, която осигурява синхронизирано осъществяване на хронологичното и систематичното (аналитично и синтетично) счетоводно отчитане;
 4. Отговаря за съставянето, съдържанието и публикуването на финансовите отчети и на годишните доклади, изисквани по този закон;
 5. Определя периодичността на финансовите отчети за нуждите на управлението на предприятието;
 6. Отговаря за извършването на независим финансов одит от регистрирани одитори;
 7. Определя реда и начина за извършване на инвентаризация;
 8. Отговаря за съхраняването на счетоводната информация по реда и в сроковете
 9. Определя реда и движението на счетоводните документи от момента на тяхното създаване или получаване в предприятието до момента на унищожаването или предаването им съгласно този закон.

Общи изисквания към финансовите отчети:

– Финансовите отчети се съставят на български език, с арабски цифри и в хиляди левове.

– Финансовите отчети трябва да представят вярно и честно имущественото и финансовото състояние и финансовите резултати от дейността на предприятието, паричните потоци и собствения капитал.

– Вярното и честното представяне изисква достоверно показване на ефектите от операциите, други събития и условия в съответствие с определенията и критериите за признаване на активи, пасиви, приходи и разходи, заложени в приложимите счетоводни стандарти.

– Съдържанието на финансовите отчети трябва да е ясно и разбираемо.

 Във финансовите отчети се посочват:

 1. Наименованието на предприятието, правната му форма, седалището и адреса на управление, както и информация, ако предприятието е прекратено;
 2. Регистърът, в който предприятието е вписано, и регистрационният му номер от този регистър;
 3. Друга информация, изисквана от този или друг закон и приложимите счетоводни стандарти.

Финансовите отчети се подписват от:

 1. Ръководителя на предприятието;
 2. Физическото лице, което е съставило финансовия отчет, или от представляващия и/или управляващия счетоводното предприятие, когато финансовият отчет е съставен от счетоводно предприятие.

Предприятията съставят:

 1. Годишен финансов отчет към 31 декември на отчетния период;
 2. Консолидиран финансов отчет към 31 декември на отчетния период
 3. Междинни финансови отчети, обхващащи период, по-кратък от един отчетен период, когато това се изисква от закон или по решение на ръководителя на предприятието.

Източници:

ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО