Какво представлява рекламната агенция?

Рекламната агенция е дъщерно предприятие на рекламодателя или самостоятелна агенция, специализирана в областта на рекламата. Тя може да е фирмена агенция, посредническа агенция, специализирана агенция, агенция за пълно обслужване.

Чрез рекламните канали рекламодателя осъществява връзка с аудиторията и предава посланието. Канала интегрира в идеален вид медийните носители, които са материалния посредник за пренасяне на рекламата до аудиторията.

Адресатите са тези, за които е предназначена рекламата и нейното въздействие – читатели, зрители, слушатели и др. аудитории. Това са лицата, които могат да приемат и разберат рекламното послание, разпространено чрез определен канал. Аудиторията се дели на реална и възможна, на устойчива /при нея между участниците в комуникацията има връзка/ и неустойчива.

Какво е необходимо?

В зависимост от това дали рекламната агенция е ЕООД или ООД има различни изисквания за регистрация.

Единствената разлика между ЕООД и ООД е в броя на хората, които притежават част от капитала. При Рекламна агенция регистрирана като ЕООД той е един, собствеността на капитала е еднолична – ваша, вие сте вносител на капитала. При ООД-то учредителите трябва да са минимум двама, като няма изискване да имат равни капиталови вложения.

Необходими документи:

 1. Бележка за внесен капитал. Издава се от банка по избор. Ако регистрирате ООД с капитал, който е по-висок от 2 лв. (установения в закона минимум), то за вписването е необходимо да бъде внесен поне 70% от капитала.
 2. Съгласие за приемане на управление и образец от подписа (спесимен). Трябва да е нотариално заверен и подписан от управителя. Има два варианта: да имате подготвен спесимен, който има нужда единствено от нотариална заверка или да искате от нотариалната кантора да ви го изготвят.
 3. Учредителен акт (за ЕООД) или Дружествен договор (за ООД). Той трябва да съдържа:

– име, седалище, адрес на управление на дружеството;

–  имена и лични данни на съдружниците;

–  предмет на дейност;

–  размер на капитала, както и стойността на вноските на съдружниците за ООД;

–  име и лични данни за управителя.

 1. Учредителен протокол (ЕООД) или Протокол от Общото събрание на съдружниците (ООД).Той трябва да съдържа взетите решения от учредителното събрание, както и дневния ред на събранието.
 2. Решение на едноличния собственик на капитала за назначаване на управител (ЕООД) или Решение на общото събрание за назначаване на управител (ООД). Можете да се самоназначите за управител при ЕООД; може съдружник да бъде назначен при ООД, а може да се назначи за управител трето, външно лице.
 3. Заявление по образец А4. “Сърцето” на документите. Можете да го намерите в сайта на Търговския регистър. Към него се прилагат всички останали документи. Към заявлението има и указания за попълване.
 4. Декларация по чл. 13, ал. 4, Закон за Търговския регистър (ЗТР). Декларира се истинността на заявените обстоятелства. Подписва се от заявителя.
 5. Декларация по чл. 13, ал. 5, ЗТР. Декларира се, че всички документи са представени от заявителя. Подписва се от заявителя.
 6. Декларация по чл. 142, Търговски закон (ТЗ). Забрана за конкурентна дейност. Подписва се от управителя.
 7. Декларация по чл. 141, ал. 8, ТЗ. Управителят декларира, че отговаря на изискванията на закона за управител на фирма. Естествено, подписва се от управителя.
 8. Заявление за запазване на фирма (Д1), но то не е задължително и ще ви струва 50 лв.
 9. Лиценз или разрешение, когато дейността на фирмата изисква такова.

Времето, което ще ви отнеме регистрацията, ще бъде около 2-3 дни.

Първо е нужно откриване на набирателна капиталова банкова сметка в банка по избор. Документите, които трябва да се представят в банката, са Дружествен договор, Учредителен протокол, Решение за назначаване на управител. На място в банката предоставят за разписване техен образец от подпис.

В банката трябва:

 • да се отвори набирателна сметка на името на дружеството;
 • да се плати такса;
 • банката да предостави бележка за внесен капитал.

Управителят взима от банката удостоверението, заверява спесимена си (образец от подпис) нотариално и с всички документи отива в Агенция по вписванията. Там първо внася държавната такса и прилага доказателство (платежно нареждане) за платена държавна такса към останалия набор с документи. Отива на гише, входира документите и получава входящ номер, с който може да следи кога ще бъде вписано дружеството.

Разбира се, документите могат да бъдат подадени и онлайн, в случай на наличие на електронен подпис. В този случай държавната такса е 50% по-евтина –  55 лв. (вместо 110 лв.).

Колко ще струва?

 • Капиталово вложение – 2 лв. минимум.
 • Такса в банката – до 10 лв., зависи от ценовата политика на банката.
 • Спесимен (образец от подписа на управителя) – 6 лв. за един брой.
 • Такса към Агенция по вписванията – 110 лв., но ако документите се подадат онлайн – 55 лв.

Дружеството с ограничена отговорност отговаря пред кредиторите си единствено до размера на внесения капитал и до размера на имуществото на негово име.

Източници:

Търговски Закон

Закон за търговския регистър

Тарифа за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията

Наказателен кодекс

Официалният сайт на Търговския регистър.