Регистрация на ЮЛНЦ

Какво представлява ЮЛНЦ ( юридическо лице с нестопанска цел ) :

Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) са всички неправителствени оргазнизации (НПО)  – фондации и сдружения). Сдружението се учредява от три или повече лица, които се обединяват за осъществяване на дейност с нестопанска цел. За учредяване на фондация е достатъчно да има едно лице – учредител, без значение дали ще бъде определена в частна или в обществена полза. Но задължително учредителят трябва да направи учредително дарение (в пари или друго имущество).

При своето учредяване трябва да се определи дали организацията ще бъде  в частна или в обществена полза. Определянето се извършва в устава или в учредителния акт и се вписва в съдебния регистър. ЮЛНЦ в частна полза може да промени своя статут и да се определи в обществена полза, но обратното е невъзможно. ЮЛНЦ в обществена полза получават данъчни облекчения от държавата и възможност да стопанисват при по-лек режим държавни и общински имоти.

Неправителствените организации могат  да бъдат: организации в обществена  или в частна полза.

В по-голямата си част регистрацията на ЮЛНЦ за общественополезна дейност следва стъпките на регистрацията на ЮЛНЦ в частна полза. Основната разлика е, че броят на лицата, които искат да учредят такава организация, е по-голям отколкото при регистрация на НПО в частна полза. Сдружение в обществена полза се учредява от минимум 7 дееспособни (здрави, навършили 18 г.) физически лица или от 3 юридически лица (напр. 3 фирми).

Какво е нужно, за да учредите ЮЛНЦ?

 • Наименование

Наименованието трябва да включва ясно означение на вида на юридическото лице с нестопанска цел.

Трябва да не въвежда в заблуждение и да не накърнява добрите нрави.Изписва се  на български език, но може да бъде допълнително изписано и на чужд език.

След като е вписано в регистъра на ЮЛНЦ , не може друго юридическо лице с нестопанска цел да бъде вписано със същото наименование.

 • Определяне на дейността:

Юридическите лица с нестопанска цел свободно определят целите си и могат да се самоопределят като организации за осъществяване на дейност в обществена или в частна полза. Определянето се извършва с устав, учредителен акт или с изменение в тях.

Определянето за осъществяване на общественополезна дейност е неотменяемо след вписването на това обстоятелство в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел.

 • Определяне целта на дейността

Юридическите лица с нестопанска цел определят свободно средствата за постигане на техните цели.

ЮЛНЦ  могат да извършват допълнителна стопанска дейност само ако е свързана с предмета на основната дейност, за която са регистрирани, и като използват прихода за постигане на определените в устава или учредителния акт цели.

Извършването от юридическите лица с нестопанска цел на стопанска дейност се подчинява на условията и по реда, определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност.

Юридическите лица с нестопанска цел не разпределят печалба.

Държавата може да подпомага и да насърчава юридическите лица с нестопанска цел, определени за извършване на дейност в обществена полза, чрез данъчни и други финансови и икономически облекчения, както и финансирания.

 • Учредители

Учредители на ЮЛНЦ могат да бъдат, както български така и чуждестранни юридически и дееспособни лица.

Правоспособност: Юридическото лице на организацията с нестопанска цел възниква с вписването му в регистъра ЮЛНЦ.

ЮЛНЦ са носители на всички права и    задължения, които не са свързани с естествените качества на физическите лица и могат да притежават имущество.

 • Клонове

Относно клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел се вписват и:

 1. целите на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел;
 2. тези от целите , които ще се осъществяват чрез клона;
 3. определянето на клона за извършване на общественополезна дейност.

При вписване в регистъра подлежат следните обстоятелства:

 1. наименованието, целите и средствата за постигането им, предметът на допълнителната стопанска дейност;
 2. седалището и адресът;
 3. органите, имената на членовете на управителния орган, имената и длъжностите на лицата, представляващи юридическото лице с нестопанска цел;
 4. определянето за извършване на дейност в обществена или частна полза;
 5. общият размер на първоначалните имуществени вноски, ако такива са предвидени;
 6. прекратяването на юридическото лице с нестопанска цел;
 7. преобразуването;
 8. имената, съответно наименованието, както и адресът на ликвидаторите;
 9. заличаването на юридическото лице с нестопанска цел;
 10. клоновете на юридическото лице с нестопанска цел, седалището и адресът им на управление, имената и длъжността на лицето, определено за представляващ, както и предвидените в учредителния акт ограничения на правомощията и представителната му власт;
 11. идентификационните данни за действителните собственици и данните за юридическите лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол.
 12. Срок, за който е учредено

При заявяване в регистъра подлежат следните документи:

 1. решението за учредяване на юридическото лице с нестопанска цел;
 2. уставът на сдруженията, съответно учредителният акт на фондациите;
 3. решенията за промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване;
 4. финансовите отчети на юридическото лице с нестопанска цел, както и докладът за дейността за тези, определени за извършване на общественополезна дейност.

Обстоятелствата и актовете се заявяват за вписване, в едномесечен  срок от деня на подаването им.

 • Прекратяване

Юридическото лице с нестопанска цел се прекратява:

 1. с изтичането на срока, за който е учредено;
 2. с решение на върховния си орган;
 3. с решение на окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел, когато:

а) не е учредено по законен ред;

б) извършва дейност, която противоречи на законите и на добрите нрави;

в) ако има данни, че осъществява дейност за подпомагане на тероризма;

г) е обявено в несъстоятелност.

 • Такси:

По заявление за вписване на обстоятелства в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се събират такси, както следва:

 • на сдружение; на фондация 50 лв.
 • на клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел 50 лв.
 • на преобразуване на юридическо лице с нестопанска цел 50 лв.

Подадено по електронен път, се събират такси:

 • на сдружение; на фондация 25 лв.
 • на клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел 25 лв.;
 • на преобразуване на юридическо лице с нестопанска цел 25 лв.;

По заявление за издаване на удостоверение за законосъобразност се събира такса в размер 180 лв.

По заявление за издаване на удостоверение за законосъобразност, подадено по електронен път, се събира такса в размер 90 лв.