Какво представлява ООД:

Дружество с ограничена отговорност (ООД)  е капиталово дружество, което може да се образува от едно или повече лица. Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството с капиталовата си вноска в дружествения капитал. Капиталът е разделен на дялове, като не е задължително те да са равни . Дружество с ограничена отговорност се създава въз основа на дружествен договор, който се сключва в писмена форма. ООД задължително трябва да има управител, за да бъде дееспособно. Минималния капитал за учредяване на ООД е 2 лв.

Процедура по извършване на административната услуга

Вписването на ООД се заявява от управителя/ управителите на дружеството, както и от адвокат с изрично писмено пълномощно.

Ще са необходими следните документи:

 1. Бележка за внесен капитал, която можете да издадете от банка по избор. В случай, че сте избрали да регистрирате ООД с капитал, който е по-висок от 2 лв. (това е минималният капитал по закон), то е необходимо да внесете поне 70% от капитала.
 2. Съгласие за приемане на управление и образец от подписа (спесимен) – Необходимо е, да бъде нотариално заверен и подписан от управителя. Има два варианта: да имате подготвен спесимен, който има нужда единствено от нотариална заверка или да поискате от нотариалната кантора да го изготвят.
 3. Дружествен договор.
 4. Протокол от Общото събрание на съдружниците – Документът трябва да съдържа взетите решения от учредителното събрание и дневния ред на събранието.
 5. Решение на общото събрание за назначаване на управител
 6. Заявление по образец А4 – най-важният документ!

Можете да го намерите в сайта на Търговския регистър .

 1. Декларация-  в която се декларира  истинността на заявените обстоятелства. Подписва се от заявителя.
 2. Декларация- Подава се от приносителя. Попълва се само когато заявителят не представя документите лично в ТР (Търговският регистър) .
 3. Декларация по чл. 142, Търговски закон (ТЗ). Забрана за конкурентна дейност. Подписва се от управителя.
 4. Декларация по чл. 141, ал. 8, ТЗ. Управителят декларира, че отговаря на изискванията на закона за управител на фирма. Подписва се.
 5. Заявление за запазване на фирма (Д1), което не е задължително и струва 50 лв.
 6. Лиценз или разрешение, когато дейността на фирмата изисква такова.

По група „Капитал“:

а) при парична вноска – документът за внесен в банка капитал;

б) при непарична вноска:

– ДЕКЛАРАЦИЯТА (при извършване на непарична вноска с предмет вещно право върху недвижим имот или моторно превозно средство);

– доказателствата, че вносителят е носител на правата – предмет на непаричната вноска;

– писмено съгласие на вносителя на непаричната вноска с описание на вноската и нотариалната заверка на подписа му (при извършване на непарична вноска на права, за учредяването или за прехвърлянето на които се изисква нотариална форма);

Заявлението може да бъде подадено на хартиен носител или в електронна форма, при спазване на условията.

Времето,  което ще ви отнеме регистрацията ще бъде не повече от 3 работни  дни след постъпване на заявлението в търговският регистър.

 Такси:

Във връзка с процедурата по регистрация на ООД се заплаща държавна такса за вписване в търговския регистър в размер на 160 лв., а по заявлението за запазване на фирма се събира такса в размер на 50 лв

При подаване на заявлението за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност (А4) по електронен път таксата е в размер на 110 лв.

При подаване на заявление за запазване на фирма (Д1) по електронен път, таксата е в размер на 35 лв.

Източници:

https://www.registryagency.bg/bg/

http://www.brra.bg/