Какво представлява ЕООД:

Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) е дружество, което се образува от едно лице, което отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството. ЕООД е капиталово дружество, чийто капитал е разделен на дялове, сумата от дяловете трябва да бъде равна на капитала. Минимално необходимият капитал за учредяване на ЕООД е в размер на 2 лв.

ЕООД е разновидност на ООД, но с тази разлика, че капиталът се притежава само от едно лице. Когато ООД се създава от едно лице, вместо дружествен договор се съставя учредителен акт. Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично или чрез определен от него управител. Ако собственикът е юридическо лице, неговият ръководител или определено от него лице управлява дружеството. Едноличният собственик решава въпросите от компетентността на общото събрание, за което се съставя протокол в съответната за решенията на общото събрание форма.

Общи указания

Единствената разлика между ЕООД и ООД е в броя на хората, които притежават част от капитала. При ЕООД-то той е един, собствеността на капитала е еднолична – той е и  вносител на капитала. При ООД-то учредителите трябва да са минимум двама, като няма изискване да имат равни капиталови вложения.

Необходими документи за регистрация на ЕООД:

 1. Бележка за внесен капитал, която можете да издадете от банка по ваш избор.
 2. Съгласие за приемане на управление и образец от подписа (спесимен)-трябва да е нотариално заверен и подписан от управителя. Има два варианта: да имате подготвен спесимен, който има нужда единствено от нотариална заверка или да поискате от нотариалната кантора да ви го изготвят.
 3. Учредителен акт
 4. Учредителен протокол – документът трябва да съдържа взетите решения от учредителното събрание и дневния ред на събранието.
 5. Решение на едноличния собственик на капитала за назначаване на управител (ЕООД). Може да се самоназначи за управител при ЕООД;
 6. Заявление по образец А4 – най-важният документ!

Можете да го намерите и свалите от сайта  на Търговския регистър. Към него се прилагат всички останали документи.

 1. Декларация по чл. 13, ал. 4, Закон за Търговския регистър (ЗТР). Декларира се истинността на заявените обстоятелства. Подписва се от заявителя.
 2. Декларация по чл. 13, ал. 5, ЗТР. Декларира се, че всички документи са представени от заявителя. Подписва се от заявителя.
 3. Декларация по чл. 142, Търговски закон (ТЗ). Забрана за конкурентна дейност. Подписва се от управителя.
 4. Декларация по чл. 141, ал. 8, ТЗ. Управителят декларира, че отговаря на изискванията на закона за управител на фирма. Подписва се от управителя.
 5. Заявление за запазване на фирма (Д1), което не е задължително и ще струва 50 лв.
 6. Лиценз или разрешение, когато дейността на фирмата изисква такова.

Такси:

-Във връзка с процедурата по регистрация на ЕООД се заплаща такса за вписване в търговския регистър в размер на 160 лв., а по заявление за запазване на фирма се събира такса в размер на 50 лв.

-При подаване на заявление по електронен път, се заплаща такса в размер на 110 лв., а при подаване на  заявлението за запазване на фирма, подадено по електронен път, се дължи такса в размер на 35 лв. (чл. 16в, ал. 2 ТДТСАВ).

-10-30 лв. такса пред банка (според тарифата на банката)

Производство по вписване на ЕООД в търговския регистър

-Заявител

Вписването на ЕООД се извършва въз основа на заявление по образец. Заявява се  от лицето, което го представлява по закон – едноличният собственик или назначения управител/управители на дружеството.

-Заявление,форма на заявлението

Заявлението за регистриране  на ЕООД може да бъде подадено както на хартиен носител, така и в електронна форма. Заявлението и приложенията към него се подават на български език. Документи могат да се представят и на всеки от официалните езици на Европейския съюз, като се представят заедно със заверен превод на български език.

– Ред и срок за произнасяне по заявлението.

Заявленията за вписване на обстоятелства в търговския регистър (включително и регистрация на ЕООД) се разглеждат от длъжностно лице по по реда на постъпването им. То се произнася по заявление за регистрация на ЕООД най-късно до приключване на първия работен ден след приемането му.

Първо е нужно откриване на набирателна капиталова банкова сметка в банка по избор. В банката трябва:

-да се отвори набирателна сметка на името на дружеството;

-да се плати такса;

-банката да предостави бележка за внесен капитал.

Управителят взима от банката удостоверението, заверява спесимена си (образец от подпис) нотариално и с всички документи отива в Агенция по вписванията. Там първо внася държавната такса и прилага доказателство (платежно нареждане) за платена държавна такса към останалия набор с документи. Отива на гише, входира документите и получава входящ номер, с който може да следи кога ще бъде вписано дружеството.

Естествено, документите могат да бъдат подадени и онлайн, в случай на наличие на електронен подпис.

Дружеството с ограничена отговорност отговаря пред кредиторите си единствено до размера на внесения капитал и до размера на имуществото на негово име.

Източници:

https://www.registryagency.bg/bg/za-agenciyata/