Какво е граждански договор? Кога и в каква форма се сключва граждански договор?

Граждански договор е договор, с който едно лице, наречено “изпълнител” се задължава по поръчка на друго лице/фирма, наречени “възложител” да предостави определен производствен резултат. В закона са уредени различни граждански договори като договор за предоставяне на фактическо действие (договор за изработка на рамки за картини напр. или на лого), договор за извършване на правни действия (договор за поръчка), договор за управление на търговско дружество и др. Можете да сключите граждански договор още като домоуправител на етажна собственост (ЕС). Договорът може да се сключи и в устна форма, но в практиката с оглед отчетността и доказването на подобни отношения, се налага писмената форма.

Разлики между гражданския и трудовия договор?

При гражданските договори не важат строгите правила за трудовите договори, което е и една от причините чрез сключване на граждански договори да се заобикаля трудовото законодателство. Контролът от страна на държавата е много по-слаб, тъй като става дума за свобода на договаряне, но вие като изпълнител имате и по-голяма свобода, напр. не сте “задължен” в границите от 9.00 до 18.00 ч.,да свършите дадената работа или услуга, важен е резултатът. Т.е. при трудовия договор се предоставя работна сила в определен времеви интервал, а тук вие дължите определена стока или услуга.

При трудовия договор всичко е строго фиксирано – място на работа, работно време, определени изисквания при извършването на работата. Друга разлика има по отношение на риска при осъществяване на работата, при трудовия договор работодателят носи риска, при гражданския договор рискът е за вас.

Какви права имате като полагащ труд по граждански договор?

Законът дава редица права в полза на работниците/служителите, които ги защитават при полагане на зависим труд, т.е. по трудов договор. Вие обаче, като страна по граждански договор не се възползвате от тях, а в отношенията между вас и възложителя важи това, което сте се  договорили.

Основни различия?

  • възнаграждение – законът определя минимална работна заплата за страната в размер от 510 лв.; за гражданския договор няма такива правила – зависи от това за колко сте се договорили.
  • отпуски и почивки – гражданският договор предполага по-кратък срок за предоставяне на резултата (услугата), съответно няма регламентация относно правото ви на отпуск и почивка – работите в срока, установен с договора, като нямате право на платен отпуск или да си вземете почивка;
  • правилата за прекратяване на граждански и на трудов договор са съвсем различни – те целят защита на работника/служителя като по-слаба страна; гражданският договор се прекратява с предоставяне на уговорения резултат;
  • правила за здравословни и безопасни условия на труд не важат при граждански договор;

Като лице работещо по граждански договор, вие получавате закрила по отношение на много по-малко рискове в сравнение с лицата по трудов договор. Напр. задължителното обществено осигуряване включва единствено рисковете общо заболяване, старост и смърт. Не сте задължително осигурен за трудова злополука, професионална болест, майчинство, безработица. Като какво се плаща и дали се плаща зависи от това какъв е размерът на възнагражданието, което получавате, както и дали сте осигурен на друго правно основание, например трудов договор.

Начинът на внасяне на осигурителните вноски зависи от вида на договора, въз основа на който получавате възнаграждението си. Например, ако сте:

нает по „граждански договор“ (полагащ труд без трудово правоотношение) – нямате задължение да внасяте задължителни осигурителни вноски, както и да подавате декларации, свързани със задължителното социално осигуряване. Това е длъжен да направи възложителят по договора. Върху получените възнаграждения по „граждански договор“, самоосигуряващите се лица внасят и декларират осигурителни вноски при определяне на окончателен размер на осигурителния доход.

Възложителят ви дължи внасяне на осигурителни вноски в пълен размер, ако:

  • ако месечното ви възнаграждение е равно или над една минимална работна заплата, след намаляването му с разходите за дейността, ако не сте осигурен на друго основание през съответния месец;
  • ако сте осигурен на друго основание през съответния месец, независимо от размера на полученото възнаграждение.

Внасят се и здравни осигуровки от възложителя върху получаваното от вас възнаграждение, като размерът им зависи от това дали гражданският договор е единственият ви източник на доходи или имате и трудов договор.

Можете да полагате труд и по гражданско, и по трудово правоотношение едновременно, стига изпълняваната по тях дейност да не влиза в противоречие и да е извън установеното по трудовия договор работно време – например ако сте човек на изкуството, няма пречка да работите като преподавател в школа и да сключите граждански договор за направата на 10 картини с друго лице.

Източници:

Конституция на Република България

Закон за задълженията и договорите

Кодекс на труда

Кодекс за социално осигуряване

Закон за здравното осигуряване