1. Същност

Писател e човек, който се занимава със създаването на писмени произведения, предназначени за обществена, а не лична употреба. Човек, който пише литературни текстове непрофесионално, в името на своя лична нужда, за която няма читатели и аудитория, се нарича графоман. За някои писатели това е професия и когато основната част от доходите им идва от писането на литературни произведения, те обикновено са наричани „професионални писатели“. Като синоними могат да се използват автор или литератор, макар значението им да не съвпада напълно със значението на думата. Така например автор има малко по-широк смисъл и се използва за предаване на юридическа отговорност.

Писателите използват писменото слово, за да комуникират идеи. Те създават различни форми на литературно изкуство и творчество като романи, разкази, поезия, пиеси, вестникарски статии, сценарии, пътеписи или есета. Висококвалифицираните писатели са в състояние да използват език, който допринася съществено за обогатяване на културата на едно общество.

  1. Писател като свободна професия

Конституцията ни гарантира правото свободно да избираме своята професия и мястото си на работа. Не е задължително да регистрираме фирма, можем да се регистрираме като лице, упражняващо свободна професия. Какво е свободна професия?

Законът приема, че съм лице, упражняващо свободна професия, когато са налице  едновременно следните условия:

– Осъществявам професионална дейност за своя сметка

– Не съм регистриран като едноличен търговец;

– Самоосигурявам се;

Извършам някои от следните видове дейност:

– Дейност, упражнявана на основание предварителна регистрация, определена с нормативен акт – нотариус, адвокат, експерт-счетоводител; одитор, частен съдебен изпълнител, лицензиран оценител, експерт към съда и прокуратурата, медицински специалист, застрахователен агент и други;

– Дейност, за която подлежа на облагане с патентен данък, но не съм  регистриран като ЕТ – дърводелец, шивач, фризьор, козметик и други;

– Извършвам професионална дейност на свой риск и за своя сметка – дейци на науката, културата, образованието, писатели, архитекти, икономисти, инженери, журналисти и други физически лица, извън горните две категории

  1. Процедура по регистрация
  2. Регистрация в Регистър БУЛСТАТ

За да бъде законово издържано решението ми да упражнявам свободна професия, трябва в 7-дневен срок от  започване на дейността  си да се регистрирам  в Регистър БУЛСТАТ.

Къде? В Агенция по вписванията – на гише или по електронен път.

Как? Лично или чрез упълномощен представител

Необходими документи:

– Лична карта;

Заявление за регистрация на лице упражняващо свободна професия;

– Документи, доказващи необходимата квалификация за извършване на дейността- диплома, сертификат и др.;

– Декларация за истинността на заявените обстоятелства;

– Документ за платена държавна такса в размер на 10 лв.

NB! Като физическо лице имам право само на една регистрация.

След успешна регистрация получавам единен идентификационен код (ЕИК) (код по БУЛСТАТ), който съвпада с моя ЕГН. Кодът по БУЛСТАТ удостоверявам с карта за идентификация.

  1. Регистрация в НАП

В същия 7-дневен срок имам задължението и да се регистрирам като самоосигуряващо се лице в компетентната териториална дирекция на НАП. В декларацията посочвам вида на осигуряването.

  1. Предимства на регистрацията като упражняващ свободна професия

– Тъй като не съм търговец, законът не изисква от мен да водя счетоводство, а само да подавам съответната данъчна декларация в качеството си на физическо лице.

– Заплащам данък в размер на 10 %. Данъчната основа. Данъчната основа е общият размер на паричната сума, която се облага с данък.

– Тази сума представлява сборът на всички получени от мен доходи през конкретния времеви период, намален със заплатените осигуровки и всички други предвидени в закона данъчни облекчения. Върху нея се определя дължимият от мен данък. Изчислява се, като доходът ми от професионална дейност се намали с 25 %, а доходът ми от авторски и лицензионни вънаграждения – с 40 %.

– Освободен съм от задължението да ползвам касов апарат и да издавам касови бележки при приемане на плащания в брой

– Мога да се регистрирам по ДДС по мое желание и преценка, а когато оборотът ми за последните 12 месеца е 50 000 лв., подлежа на задължителна регистрация.

  1. Осигурителни задължения

– Задължително следва да правя осигурителни вноски за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. По мой избор мога да се осигурявам и за общо заболяване и майчинство.

– Длъжен съм и да заплащам здравните си осигуровки в размер на 8%. До 25-о число всеки месец трябва да  внасям авансово осигуровка за предходния месец в размер на 8% от дохода, върху който се осигурявам (доходът не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход). До 30 април на годината, следваща годината, посочена в годишната ми данъчна декларация, трябва да направя и окончателна вноска, която представлява разликата между общия размер дължими здравни вноски  и авансово внесените суми през годината.

Източници на информация:

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB

Конституция на Република България

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

Кодекс за социално осигуряване

Закон за регистър БУЛСТАТ

Закон за здравното осигуряване

Закон за данък добавена стойност