1. Разлика между патент и полезен модел

Патентът представлява юридически инструмент, с който Вие да защитите Вашата вече обективирана в конкретно изделие иновация, като изобретение. Патент се издава за изобретения, които са патентоспособни. Какво означава това? За да бъде едно изобретение патентоспособно, то трябва да е ново, да има изобретателска стъпка и да е промишлено приложимо. Ново е всяко изобретение, което не е общодостъпно – не е описано, използвано или разгласено където и да е по света. Изобретателската стъпка има изобретението, което не може да бъде изведено от състоянието на техниката към този момент (не представлява част от съществуващия процес). А за да бъде едно изобретение промишлено приложимо, то трябва да може да бъде произвеждано многократно. Ако имате прототип или готово изобретение, което отговаря на горните условия, то Вие имате „патентоспособно изобретение“.

Полезният модел много напомня патента – затова е наричан „малък патент“. Той също следва да е резултат от творческа дейност, която посочва начините и средствата за постигане на конкретен технически резултат. За регистриране на полезен модел трябва да са налице същите условия като за патента, а именно да е нов, да има изобретателска стъпка и да е промишлено приложим.

  1. Регистрация

Патентът се заявява и регистрира в Патентното ведомство на Република България. Той се издава за територията на страната. По принцип получаването на патент в България отнема около 18 месеца, тъй като Патентно ведомство следва да извърши всички необходими проверки и експертизи, за да установи дали изобретението отговаря на изискванията, посочени по-горе, а именно да е ново, да има изобретателска стъпка и да е промишлено приложимо. Регистрираният вече патент има срок на действие 20 години. Правото да си заяви патент има всеки изобретател, който живее на територията на Република България. В случай, че лицето не живее на територията на страната, то следва да направи заявката си чрез местен, български представител по индустриална собственост. За да заявите Вашия патент, ще са Ви необходими следните документи:

– Заявление за издаване на патент, което съдържа данни за изобретението и всички данни на изобретателя (ако заявителят е лице, различно от изобретателя, се посочват данните и на двете лица);

– Описание на изобретението;

– Претенцията – предмета, за който се иска закрила;

– Чертежи, ако такива са необходими;

– Реферат – кратко изложение на същността на изобретението;

– Документи за платени държавни такси;

– Доказателства за правото на приоритет (в случай на вече по-ранно подадена от изобретателя заявка);

– пълномощно, когато заявката се подава чрез представител по индустриална собственост. След предоставяне на визираните документи (лично на гише или по пощата) в 1-месечен срок се извършва проверка на формалните изисквания (дали заявката съдържа всички необходими документи). След като е установено, че заявката е формално редовна в 3-месечен срок се прави предварителна експертиза и експертиза за допустимост. В 13-месечен срок заявителят с молба за проучване и експертиза инициира т.нар. експертиза по същество. Експерт от експертния отдел на Патентно ведомство проучва дали изобретението е патентноспособно, като проучва състоянието на техниката. Ако установи, че изобретението не е патентоспособно, то постановява отказ да се издаде патент. Точно в тази фаза от процесът патентът може да бъде трансформиран в полезен модел поради липса на новост и/или изобретателска стъпка. В случай че експертът установи, че е заявено едно патентоспособно изобретение, то той взема решение за издаване на патент. В 3-месечен срок от взимане на решението заявката се публикува в Официалния бюлетин на Патентно ведомство и се издава съответния патент, като се публикува и описанието му, претенцията и чертежите към него.

Заявката за регистрация на полезен модел се подава лично от изобретателя или чрез негов представител по индустриалната собственост в Патентното ведомство на Република България. Регистрацията е със срок на действие 4 години, като може да бъде продължен два последователни пъти с още 3 години, общо 10 години. Правото да си заяви полезен модел има всеки изобретател, който живее на територията на Република България. В случай че лицето не живее на територията на страната, то това става чрез представител по индустриална собственост. За да заявите Вашия полезен модел, ще са Ви необходими следните документи:

– заявление за регистрация, съдържащо име и адрес на заявителя, име и адрес на изобретателя, име и адрес на представителя по индустриална собственост (ако има такъв), номер, дата и страна на приоритетния документ (ако се претендира за приоритет);

– описание на полезния модел;

– чертежи (когато е необходимо);

– реферат;

– документи за платени държавни такси;

– Доказателства за правото на приоритет (в случай на вече по-ранно подадена от изобретателя заявка);

– пълномощно, когато заявката се подава чрез представител по индустриална собственост. За разлика от патентите, полезните модели не се подлагат на експертиза за наличие на новост и изобретателска стъпка, а само се преценява тяхната промишлена приложимост. Те се подлагат на проверка на формалните изисквания и ако те са изпълнени, започва процедура по регистрация. Регистрираните полезни модели се публикуват в Официалния бюлетин на Патентно ведомство. Срокът на действие на вече регистрирания полезен модел е четири години от датата на подаване на заявката. Той може да бъде продължен за два последователни периода от по три години, като общият срок на закрила не може да надхвърля десет години. Регистрираният полезен модел действа единствено и само на територията на България.

  1. Каква защита ни дава регистрацията?

След регистрация на патент, Вие получавате правна закрила на Вашето патентоспособно изобретение. Какво означава това? Това означава, че патентованото от Вас изобретение е уникално и Ви принадлежи изключително. Само Вие може да го използвате,да се разпореждате с него (производство, продажба, наем, търговия, внос, износ) и може да забраните на всяко трето лице да го използва без Ваше разрешение. В случай че някой нарушава тези Ваши права, като ползва Вашето изобретение без Ваше разрешение, то това представлява нарушение на Вашите патентни права и може да го осъдите да спре да използва Вашето изобретение, да преустанови нарушението си и да Ви плати обезщетение. Тези способи предоставят на изобретателя лесен начин, по който той да защити изобретението си и интелектуалния си труд. Една от основните ползи от притежаването на патент е и възможността за съвместни бизнес начинания с други търговски субекти. След като изобретателят е патентовал изобретението си той спокойно може да го предложи за използване на големи икономически субекти – например чрез учредяване на лицензионни права, за да улесни и оптимизира технологическия им процес. След като изобретателят вече притежава патент, той не се притеснява, че изобретението му може да бъде недобросъвестно ползвано, копирано или взаимствано от друго лице и лесно може да докаже, че той притежава интелектуалните права върху съответния обект на патентното право.В този случай безспорно може да се каже, че патентът улеснява значително развиването на бъдещите търговски взаимоотношения. Естествено патентът предоставя на собственика си и право на съдебна защита при неговото недобросъвестно нарушаване, чрез завеждането на различни по своята правна природа искове – такива за вреди, за обявяване на недействителност на други сходни патенти и т.н.

Имуществените права, които регистрацията на полезен модел ни осигурява, са аналогични на правата, които дава патентът за изобретения:

  • право да използвам полезния модел, включително неговото производство, имитация, продажба и внос;
  • право да забраня на други лица да използват модела ми;
  • право да разрешавам на трети лица да използват полезния модел.

Както при патента, правата ми върху моя полезен модел се простират единствено върху неговото използване за търговски цели. Освен това, ако аз самият не използвам модела си за търговски цели и отказвам да предоставя това право на други лица срещу разумно възнаграждение или пък, ако общественият интерес налага това, мога да бъда принуден от Патентното ведомство да разреша използването на модела.

  1. Такси

Таксите, които трябва да заплатя в хода на процедурата са описани в Тарифата на Патентното ведомство. В най-добрия случай сборът от таксите, които ще трябва да платя в хода на процедурата възлиза на 770,00 лева. Минимални необходими такси:

50,00 лв. – за заявяване;

50,00 лв. – за формална проверка;

160,00 лв. – за предварителна експертиза;

200,00 лв. – за проучване и експертиза;

80,00 лв. – за публикация на заявка;

80,00 лв. – за издаване на патент;

100,00 лв. – за публикация на описанието;

50,00лв. – за публикация на патент

Важно! Мога да заплащам такса за поддържане на действието на патента в продължение на 20 години. Таксата дължа всяка година, като тя се увеличава с времето:

за първите 4 години от заявяването – по 50,00 лв.;

за 5-ата година – 150,00 лв.;

за 6-ата година – 200,00 лв.;

за 7-ата година – 250,00 лв.;

за 8-ата година – 300,00 лв.;

за 9-ата година – 400,00 лв.;

за 10-ата година – 500,00 лв.;

за 11-ата година – 600,00 лв.;

за 12-ата година – 700,00 лв.;

за 13-ата година – 800,00 лв.;

за 14-ата година – 900,00 лв.;

за 15-ата година – 1 000,00 лв.;

за 16-ата година – 1 100,00 лв.;

за 17-ата година – 1 200,00 лв.;

за 18-ата година – 1 300,00 лв.;

за 19-ата година – 1 500,00 лв.;

за 20-ата година – 1 700,00 лв.

Таксите, както за регистрация, така и за продължаване срокът на регистрация на полезните модели са значително по-ниски от тези на патентите.

Източници на информация:

Закон за патентите и регистрацията на полезни модели (ЗПРПМ)

Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за патент (НОПЕЗП)

Тарифа за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България