Пазар – същност, определения и видове. Стоков пазар – видове и характеристика. Пазар на труда. Пазарна конюнктура. Структура и поглъщаемост на пазара.

Пазарът от гледна точка на търсенето е съвкупност от всички потенциални потребители на дадена стока ( стокова група ), които могат при определени условия да удовлетворяват съответни свои потребности с тази стока или нейни заместители.

Пазара като средище на участници в процеси на размяна включва потенциалните потребители на дадена стока, продавачите, които я предлагат и посредниците, които създават допълнителни предпоставки за осъществяване на процеси на размяна.

На практика пазарите са естествено или изкуствено подразделени  на части, напр. по географски признак , като всяка отделна част  може да се разглежда отделно за целите на конкретната фирма. С други думи, при желание  така дефинираният пазар може да бъде подразделян  или ограничаван  на основата на избрани  от нас географски, демографски, технологични и т.н. показатели до мащаби и характеристики, които имат практическа стойност за конкретната фирма или институция.

Според териториалната принадлежност пазара бива:
Ø Вътрешен – обслужва интересите на отделната страна и е насочен към задоволяване на индивидуалното , семейно потребление.Той има своите предимства от гледна точка на дълбочинно изучаване и точна информация по отделни стокови групи, по отделни отрасли и прочие.
Ø Външен – обмен на продукти между отделните страни.Той е насочен към задоволяване на потребностите на отделната страна.Характерно за него е дългосрочните търговски споразумения и приетите от двама партньори правила за тяхното използване.Конкуренцията на този пазар е между различни търговски фирми и компании, но често пъти и използване на квоти и др. преференции.На пример всяка страна членка на ЕС има квоти за производство на отделни стокови групи.На външния пазар са възможни ситуации на протекционизъм, реализиран под формата на забрани.
По този признак пазара може да бъде класифициран още на :

 • Регионален
 • Национален
 • Местен (общински)
  Главни характеристики са специфика на финансовите възможности на потребителите, както и влиянието на редица социални феномени.
  Пазара се разделя и по крупни групи:
  Ø Хранителни
  Ø Нехранителни със своите специални закономерности във
  всяка група
  По втори показател пазарите биват :
  Ø Потребителски – задоволява потребностите на отделните физически лица и малките социални формулирования – семейства, домакинства.Характеризира се с голяма динамика и в най-голяма степен се проявяват въздействията на икономическите и социалните фактори – финансова обезпеченост, възрастов състав на потребителите.
  Ø Индустриален пазар – стоково предлагане , задоволяващо потребностите на юридическите лица.Покупката е свързана с продукция, която задоволява съвкупните производствени потребности.Тези потребности са главно от материали, разнообразни суровини , оборудване и др. Специфичното на този пазар е високата цена на отделната покупка, което предполага точност от гледна точка на разнообразните споразумения с доставчици и относително ограничения брой потребители. Това предполага да се разработват точни прогнози за средносрочно и дългосрочно прогнозиране на потребностите на фирмата. На този пазар теорията препоръчва сключването на дългосрочни търговски споразумения.

Стоков пазар – видове и характеристика.

Стокова борса
Форма на организиран стоков пазар, на който се сключват сделки за масови, еднородни, качествено равностойни, партиднозаменяеми стоки. Стоките не са налице на сключването на покупко-продажбата, сделките се извършват от мостри, по определени стандарти или по описание на най-важните показатели за качествена характеристика на съответната стока.

Стоковите борси са големи сдружения с нестопанска цел, защитаващи интересите на своите членове, както и на участниците в борсовата търговия. Те действат въз основа на свой собствен устав, който определя и уставния капитал на борсата. Той се разделя на акции (сертификати), който не дава право за притежаване на дивиденти, а само правото за сключване на сделки в борсата. Орган на управление е Общото събрание, оперативното ръководство се осъществява от Борсовия комитет. Фирмите, които нямат оформено членство в стоковите борси, си осигуряват достъп до борсовата търговия чрез посредниците (брокери, маклери и т.н.).

Последователност на борсовите операции:
– Възлага се писмено поръчение на брокер, член на борсата, което съдържа количеството, срока и цената; клиентът трябва материално да гарантира изпълнението на своите задължения.
– Брокерът съставя договора – срочен контракт за покупко-продажба.
– Изпраща писмо в управителната камара на стоковата борса за регистриране на сделката.
– Камарата регистрира сделката.
– Брокерът изпраща на клиента договора и талон.
– Клиентът подписва талона и го връща на брокера – потвърждение за извършената поръчка.

В България има две стокови борси: Пловдивска и Софийска. Втората осъществява сделки в областта на: тържище на контракти, сделки с борсови стоки. Борсите в България се лицензират от Държавна комисия по стоковите борси и тържища