Какво представлява?

Анализ на пазара е всеобхватно проучване на текущата пазарна среда, в която вашата организация работи, продава своите продукти и услуги.

Анализът на пазара трябва пределно ясно да отговаря на следните въпроси:

1.Каква е перспективата за предвижване на избрания продукт в дадения регион? Продукта трябва да бъде търсен, т.е. полезен, популярен и в същото време да не е много скъп за населението.

2.Какво е нивото на капацитет и насищане на пазара? Кои са конкурентите? Продуктът не трябва да има прекалено много конкуренти, които напълно отговарят на търсенето защото вашия продукт ще се загуби на техния фон.

3.Как може да се произвежда и продава продукта в дадения регион? Това са принципни данни, които ще дадат представа колко бързо ще се върнат вложените средства.

4.Кой е потребителя? Ясното виждане на едрото на своята аудитория дава представа за това, каква трябва да бъде маркетинговата стратегия и ценовата политика.

Анализът на пазара дава цялостна представа за: обема на пазара, динамиката на неговото развитие, нивото на цените, конкурентната среда, перспективите за вашата компания и продукти, общите условия на пазара и възможностите за достъп до него.

Анализът на пазара в равна степен е необходим както за компаниите, които са в него и  искат да задържат позициите си и да се развиват, така и за тези, които сега навлизат в пазара.

Нива на анализ на пазара

Пазарът, това е реална или виртуална плоскост, в която става парично-стоков обмен между субектите на пазара. Понятието за пазара е толкова многостранно и всеобхватно, че е прието да се говори за международни, национални, регионални, секторни пазари, пазарни специфични продукти и т.н.

Анализът на тясно специализираните пазарни ниши трябва да се предхожда от задълбочено проучване на по-широките индикатори (обща пазарна FMCG като цяло).

За целта се провежда комплексен анализ на следните нива:

-Общ анализ на пазара (включително международни и национални икономически показатели: природни, производствени, трудови и финансови ресурси, политически и икономически фактори, които влияят върху развитието на пазарите, на търсенето и предлагането на тези пазари, нивото на цените)

-Отраслеви анализ на пазара ( отразява текущата ситуация в избрания отрасъл в мащабите на страните или света);

-Анализ на пазара на отделен продукт ( ясно и подробно отразява положението на конкретния продукт по всички маркетингови позиции в рамките на региона, страните и света като цяло).

Винаги имайте предвид, че на ефективността на насърчаване на продажбите могат да повлияят най-непредсказуеми фактори. Например, национален, културен, климатичен и т.н. За да се избегнат недоразумения, аналитиците трябва да вземат предвид всяка малка подробност.

Набиране на информация  относно  анализиране на съответните пазари и за определянето на предприятия със значително въздействие върху пазара

За целите на анализа на съответните пазари комисията писмено изисква от предприятията, необходимите ѝ документи и информация, като:

 1. описание на предлаганите мрежи и/или услуги;
 2. приходи, разходи и инвестиции;
 3. цени на предлаганите услуги;
 4. обем и вид на реализирания трафик;
 5. брой абонати/потребители;
 6. технически и технологични параметри и характеристики на предоставяните обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, например: структура и описание на електронните съобщителни мрежи, чрез които се предоставят съответните услуги; описание на точките, в които се предоставят услугите – ниво в мрежата, интерфейси и др.; посочване на елементите от мрежите, които участват при предоставяне на съответните услуги; капацитет на мрежата и др.

 Анализ и оценка на съответни пазари и определяне на предприятия със значително въздействие

 • Въз основа на събраната информация по реда комисията извършва анализ на съответния пазар, който има за цел да оцени наличието на предпоставки, възпрепятстващи функционирането на пазара и свободната конкуренция, които могат да позволят на едно или повече предприятия – участници на съответния пазар, самостоятелно или съвместно да имат господстващо поведение до степен на съществена независимост от конкуренти, клиенти и крайни потребители.
 • Комисията анализира ефективността на конкуренцията на съответния пазар в съответствие с методите и принципите на конкурентното право.
 • Ефективна конкуренция на съответния пазар е налице, когато нито едно предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, самостоятелно или съвместно с други предприятия няма значително въздействие върху този пазар.
 • В случаите, когато въз основа на анализ на съответния пазар се установи, че не е налице ефективна конкуренция, комисията определя предприятия, които самостоятелно или съвместно имат значително въздействие върху съответен пазар, и налага на това предприятие или предприятия специфични задължения.
 • Предприятие със значително въздействие върху пазара е предприятие, което самостоятелно или съвместно с други се ползва от позиция, равностойна на господстваща, т.е. позиция на икономическа сила, позволяваща му да следва поведение до съществена степен независимо от конкуренти, клиенти и крайни потребители.
 • Самостоятелно значително въздействие върху съответния пазар е налице, когато дадено предприятие индивидуално се ползва от позиция, равностойна на господстваща, т. е. позиция на икономическа сила, позволяваща му да следва поведение до съществена степен независимо от конкуренти, клиенти и крайни потребители.