Общи условия за ползване на
www.b-expert.eu

 

Настоящият документ съдържа Общите условия на договор за покупко-продажба между www.b-expert.eu, от една страна и лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, наречено по-долу за краткост „Клиент“, от друга, във връзка с заявяването на предлаганите чрез www.b-expert.eu – портал, услуги.

1. Дефиниции

При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:
1.1. „Уеб сайт/сайт” („web site“) е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
1.2. E-mail: arteremisun@gmail.com
1.3. “www.b-expert.eu” е уебсайт за предоставяне на информация – виртуален информационен ресурс в Интернет.
1.4. „Клиент” е физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице, което е регистрирано в www.b-expert.eu и се е съгласило с настоящите Общи условия.
1.5. „Артерем“, е търговското дружество Артерем ЕООД, с регистрационен номер: ЕИК 203301523, със седалище и адрес на управление гр. София, жк Дианабад, бл.3А, което създава и поддържа електронния портал, който предоставя информация за различни бизенс услуги. Артерем ЕООД е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и има правото да събира, обработва и ползва личните данни на своите потребители с оглед нуждите на портала, като същевременно има задължението да опазва в тайна тези лични данни, да не ги използва за други цели, нито да ги предоставя на трети лица.
1.6. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.
1.7. „Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
1.8. „Информационна система /Система” е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява или един от елементите на което осигурява автоматична обработка на данни.
1.9. „IP Адрес“ („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Клиента, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
1.10. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.
1.12. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
1.12. „Интернет страница” е съставна и обособена част от уебсайт.

2. Предмет

Артерем ЕООД предоставя на Клиента възможност да получи информация за различни бизнес услуги, да се регистрира, за да получава информация за новопостъпила информация, както и да получи информация за потенциални доставчици на бизнес услуги, при съобразяване и стриктно спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия, уреждащи отношенията между Артерем ЕООД и Клиента на портала www. b-expert.eu.

3. Промени в Общите условия

www. b-expert.eu има право да променя едностранно всички условия за предоставянето на своите услуги и каквато и да било друга информация, публикувана на сайта без предварително уведомление до Клиента.
Въпроси, запитвания и консултации на Клиентите могат да бъдат извършвани оn-line чрез сайта www. b-expert.eu чрез формата за въпроси и запитвания, или чрез email: arteremisun@gmail.com.
Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, като публикуването им на сайта се счита за уведомяване на потребителите за измененията. При използване на сайта www.b-expert.eu, Клиентите се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта услуги и законодателство на Република България, включително и международното законодателство.

11. Права и задължения на Артерем ЕООД

11.1. Артерем ЕООД се задължава:
11.1.1. Да осигури качествен достъп до информационните си ресурси;
11.1.2. Да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.
11.2. Артерем ЕООД има право:
11.2.1. Да инсталира върху компютрите на Клиента кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Клиента и дават възможност за възстановяване на информация за Клиента, като го идентифицират и за проследяване на действията му.
11.2.2. Да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Артерем ЕООД, като си запазва правото да поставя електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Артерем ЕООД и в клиентския профил Клиента.
11.2.3. Да изпраща непоискани търговски съобщения до Клиента с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговци стоки и/или услуги, както и да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.
11.3. Артерем ЕООД няма задължение за осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Клиента и www.b-expert.eu, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на системата. Артерем не носи отговорност, ако Клиентът не може да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на www.b-expert.eu (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).

12. Ограничаване на отговорността

12.1. Артерем ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством www.b-expert.eu.
12.2. Доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в www.b-expert.eu и в клиентския профил на Клиента електронни препратки и рекламни банери, Артерем ЕООД не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси. www.b-expert.eu не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание.
12.3. Артерем ЕООД няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Клиентът използва сайта www.b-expert.eu.

13. Права и задължения на Клиента

Клиентът се задължава:

13.1. Да посочи точен и валиден електронен пощенски адрес за кореспонденция/получаване на новини от www.b-expert.eu;
13.2. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от www.b-expert.eu.
Клиентът се задължава при ползуване на www.b-expert.eu
13.3. Да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
13.4. Да не нарушава чужди имуществени или не имуществени права, включително право на интелектуална собственост;
13.12. Да уведомява незабавно www.b-expert.eu за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на сайта;
13.14. Да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в www.b-expert.eu и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;

14. Лични данни

Артерем ЕООД има право да събира и използва информация относно своите Клиенти, когато същите се регистрират. Информацията, чрез която Клиент на сайта може да бъде идентифициран, може да включва име, презиме, фамилия, адрес, професия, пол, възрастова група, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която Клиентът предоставя при регистрацията си и всяка друга, която същия въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от www.b-expert.eu услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други.

15. Обработване на информация за Клиент

Артерем ЕООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Клиента, станала му известна по повод използването на сайта – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила или случайно събитие.
В регистрационната форма, попълвана от Клиента при регистрацията, Артерем ЕООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Клиентът се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
Ограниченията не се прилагат в случай, че Клиентът или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай Артерем ЕООД има право да предостави личната информация за Клиента на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

16. Цели, за които може да се използва информацията

16.1. Артерем ЕООД събира и използва информацията за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови услуги на Клиента (безплатни или платени), за предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, за организиране на томболи, запитвания, анкети, за приспособяване на предлаганите услуги към предпочитанията на члена на портала, за статистически и други цели.
16.2. С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Клиентът има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до www.b-expert.eu на посочените адрес или e-mail за контакти (arteremisun@gmail.com).
16.3. С приемане на настоящите Общи условия Клиентът се счита за уведомен по смисъла на чл. 34а, т.3 от Закон за защита на личните данни за това, че личните му данни могат да бъдат разкрити на трети лица при спазване на действащото законодателство или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като по всяко време може да възрази срещу такова разкриване или използване, като изпрати писмено съобщение до www.b-expert.eu на посочените адрес или e-mail за контакти (arteremisun@gmail.com).
16.4. Всички описани по-горе цели, за които може да се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Артерем ЕООД. Всякакви други цели, за които се използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

17. Прекратяване

17.1. Клиентът може по всяко време за поиска от Артерем ЕООД заличаване на данните, които е предоставил в сайна. В този случай заличаването на данните се извършва незабавно след изпълнението на всички валидно подадени от Клиента заявки.
17.2. Освен в случаите предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:
17.2.1. Преустановяване на дейността на Артерем ЕООД;
17.2.2. Прекратяване поддържането на сайта; или
17.2.3. В други предвидени в закона случаи.

18. Разваляне на договора

Извън посочените по-горе в настоящите Общи условия случаи, всяка от страните може да развали договора с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

19. Обезщетения

19.1. Клиентът е длъжен да обезщети Артерем ЕООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили в следствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията му по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.
19.2. Артерем ЕООД е длъжен да обезщети Клиента за всички вреди, причинени от www.b-expert.eu умишлено или при проявена груба небрежност.

20. Недействителност

Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

21. Решаване на спорове

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд.

22. Писмена форма

Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Клиента или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта на www.b-expert.eu и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

23. Права на интелектуална собственост

23.1. Правата на интелектуална собственост върху всички елементи и ресурси, разположени на уебсайта http://www.www.b-expert.eu (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Артерем ЕООД или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на www.b-expert.eu, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
23.2. Правото на достъп на Клиента не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното клиентът няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му ресурси, независимо дали носителят на съответните права е Артерем ЕООД или трето лице.

24. Приложимо право

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
Настоящите Общи условия са приети от управителя на Артерем ЕООД на 11.11.2019 г.