Какво представлява маркетинга и маркетинговото проучване?

Маркетинг (на английски: Marketing – пазарно поведение, пазарно нагаждане, взаимодействане с пазара) е съвкупността от действия, чрез които предприятие извлича изгода от пазара. То търпи постоянно развитие. Първоначално се ограничава до пазарни проучвания и определяне възможностите за пласмент. Широко възприето и общо определение го разглежда като откриване, снабдяване, задоволяване и задържане на потребители. Днес Американската маркетингова асоциация (AMA, American Marketing Association) го разглежда като създаване, разгласяване и предоставяне стойност на пазара и управляване отношенията с него за взаимна облага на представители и потребители.

Типичните действия, съставящи маркетинга, включват:

– Проучвания на търсенето (пазарни сондажи);

– Изтъкване на наличие за нови изделия и услуги (решения);

– Нагаждане на предлаганите решения към пазарните изисквания;

– Разгласа (реклама и външни връзки или „пиар“);

– Продаване или пласмент на решенията.

Маркетинговите проучвания са система от дейности, които се провеждат с цел да се установи проявлението и въздействието на пазарните фактори върху реализацията на дадена стока или услуга, както и да се установят или прогнозират тенденции в развитието на дадена икономическа система. По същество целта на едно маркетингово проучване е да се получи отговор на пет основни въпроса: Кой? Какво? Къде? Кога? Как? Свързаният с тях въпрос “защо?” разширява проучванията до областта на социалната психология и се определят като “мотивационно проучване”, т.е. изучаване на мотивите на потребителите. Маркетинговите проучвания могат да се определят като процес на системно набиране, обработка и анализ на информация за пазара и изискванията на потребителите, която е необходима за вземане на управленски решения.

Съществува голямо разнообразие на видове маркетингови проучвания,но основните групи са:

– според целта на проучването;

– според източниците на информация;

– според обект и обхват на проучването.

Според целта биват няколко видове: коноктюрно проучване; пазарно проучване;маркетингово проучване.

Според източниците на информация проучванията могат да бъдат: от място;на място и комбинирани.

Какъв е процесът на маркетинговото проучване?

  1. Трябва много ясно да дефинира целта на маркетинговото проучване. МП може да се прави с много разнообразни цели като например позициониране в нова ниша, навлизане на съвсем нов пазар, проучване на конкуренцията, развитие на продукт, пускане на нов продукт, изтегляне на продукт от пазара. Отговорът на въпроса „Какво искам да науча?“ е ключово при структуриране на цялото проучване. Колкото по-конкретен е въпроса, толкова по-голяма е вероятността да получиш качествени и най-вече използваеми резултати.
  2. След като си дефинирал целта можеш да направиш две неща: да го възложиш на фирма и втория вариант да направиш анализ на подходите, които ще са най-удачни за целта на маркетинговото проучване. Анкетите са само един инструмент за маркетингово проучване. Разбира се можеш да използваш готови статистики, но едва ли ще намериш нещо наистина подходящо – все пак целта ти би трябвало да е вече доста специфична. Важно е да използваш минимум три канала, за да можеш да съпоставиш информацията и да избегнеш статистическата грешка.
  3. Реализацията на маркетинговото проучване. Трябва да се изготви подробен екшън план. В екшън плана се залагат детайлно всяка дейност, отговорника и срока за изпълнение както и времевия отсек за изпълнение. Просто казано: задача 1 трябва да я направи Иван от 20 ден на проучването до 25 ден на проучването.
  4. Събиране на резултатите. Събирането на резултатите трябва да е описано ясно в процедурата още преди да започне същинското проучване. Неясноти в този процес и липсата на принципи могат да провалят последващия анализ.
  5. Анализ на резултатите. Тази част може да отнеме дори повече време от самото проучване. Главната цел на анализа на резултатите е да даде отговор на поставения в началото въпрос. Допълнителните цели на този етап са да разкрие алтернативи и заплахи пред проекта. Използваме матрица за SWOT анализ – лесен е за използване и осмисляне дори и от непрофесионалист. В резюме, в контекста на анализа, се извеждат силните страни на проекта, слабите страни, възможностите за развитие и заплахите.
  6. След като приключите с анализа на резултатите идва време за решение: Какво ще правим? Отговорите могат да бъдат много. Започваме работа по проекта, ще правим допълнително проучване за проекта, отказваме се изцяло от него. Какъвто и да е резултата, следва едно: повтарят се стъпките отново и отново.

Необходимо образование за извършване на маркетингово проучване е минимум бакалавър по специалността Маркетинг.