Консигнация като форма на търговско посредничество

Консигнацията може да се определи като такава форма на търговско посредничество при която доверителя наречен консигнант делигира правата на друг търговски субект наречен консигнатор да организира пластмента на стоковия ресурс и определени условия, поставени от консигнанта и срещу определена цена.

Консигнатора осъществява посредническа дейност само при пластмента на материално веществени активи, не и на услуги.

В консигнационната търговска сделка участващите субекти са консигнанта собственика на стоковия ресурс, и консигнатор търговеца посредника поел задължението да организира пластмента на стоковия ресурс и купувачът на стоката.

Консигнатора като посредник може да осъществява посредническата си дейност в два варианта:

 • да извърши продажбата на стоковия ресурс от името и за сметка на консигната
 • да извърши продажбата на стоковия ресурс от свое име но за сметка на консигната.

Същественото в този случай, е че консигнатора първо осъществява акта на продажба на стоковия ресурс и след това осъществява акта на покупка на стоковия продукт.

Причините, които обуславят приложението на консигнационните сделки и консигнационното посредничество са няколко:

 • насищане на стоковия пазар с стокови ресурси и нарушаване на пазарното равновесие в полза на стоковото прилагане
 • наличието на морално остарели и залежали стоки, стоки с некачествени параметри за които съществува риск за успешното им пласиране на пазара
 • съпътстващите трудности, пластмента на новопроизведените и новопоявилите се стоки на пазара.

Икономическо значение и рискове на консигнационното посредничество

Консигнационното посредничество в търговско икономическите отношения носи икономически изгоди на микро равнище и на макро равнище.

На макроравнище икономическото значение на консигнацията се изразява в няколко аспекта:

 • чрез консигнацията се ускорява процеса на обръщение и възвращаемост на капитала
 • преодолява се натрупването на трудно пласируеми стокови запаси и се създават предпоставки за ритмичен възпроизводствен процес
 • създават се условия за задоволяване потребностите на населението с по ниски доходи.

На микроравнище икономическите изгоди от консигнацията се реализират като за консигната, така и за консигнатора.

Икономическите изгоди за консигнанта са по малко значими. Икономическото значение на консигната се изразява в факта, че макар и не толкова изгодно все пак чрез консигнацията той активизира и стимулира продажбите си, възстановя вложения паричен капитал в трудно пласируеми и залежали стоки чрез умело използване на пазарната конюнктура.

По съществени икономически изгоди реализира консигнатора. За него това е най-изгодната и най-предпочитана форма на търгуване. Икономическото значение на консигнационното посредничество може да се търси в няколко аспекта:

 1. Чрез тази форма на търгуване консигнатора по съществено осъществява бизнеса без да влага собствен оборотен капитал.

Икономическият ефект в тази посока би могъл да се нитрифицира по няколко начина:

 • посредством сумата на разходите за лихви, които консигнатора би заплатил ако ползваше банков кредит за попълване недостига си от оборотни средства.
 • Посредством печалбата която носи 100 лв. Инвестира оборотен капитал в бизнес дейността на консигнатора.

Именно обстоятелството че чрез консигнацията консигнатора работи с чужд оборотен капитал дава основание консигнацията да се разглежда като една от формите на търговско финансиране.

 1. Чрез консигнацията консигнатора се освобождава от рискове, свързани с покупката на стоките, притежанието на стоковия ресурс и освобождението чрез пластмент от него.
 2. Чрез консигнацията консигнатора търговец икономисва онези разходи, които би понасял ако притежаваше стоките, с които търгува.
 3. Митнически и данъчни проблеми на консигнационното посредничество.

Приложението на консигнацията във външно-търговските отношения поражда редица митнически проблеми.

В случая проблема се поражда от обстоятелството,че консигнатора е титуляр на товара вписан в документите удостоверяващи собствеността върху товара пред митническите органи.

Условията, документите и сроковете за режима на временен внос на стоки на консигнация се определят от митническите органи.

За поставяне стоките под режим временен внос консигнатора попълва декларация и опис с следните данни: име и адрес на консигнатора; търговско наименование и описание на стоките; стойност на стоките; предвиждания срок за престоя на стоките; спецификация; място на съхранение и продажба; срок на отичане на реализираните стоки.

За поставените стоки на консигнация под режим на временен внос консигнатора не заплаща полагаемите митни сборове, определение въз основа на митническите облагаеми стойности, тъй като той не е придобил собственост върху тях.