Комисионни посреднически операции. Икономическо значение на комисионното посредничество.

Комисионни посреднически операции

Комисионните посреднически опреции са операции извършвани в сферата на обръщение и свързани както с осъществяване на актове на покупка на стокови ресурси и услуги, така и с продажбата на стоковите ресурси и услуги.

В правен аспект посредничеството е дейност по свързване на две лица с цел сключване на търговски сделки между тях. Комисионерските посреднически операции подпомагат търговците при извършване на търговско-пластментните операции.

Очевидно е, че търговеца комисионер е самостоятелен търговец, който извършва търговски посреднически операции представляващи свързващо или промеждутъчно звено между производителя и крайният потребител.

Участниците в комисионото посредничество са:

 • Търговецът – посредник, комисионер;
 • Комитент доверител – лицето, което възлага изпълнението на посредническата търговска операция по покупката или продажбата на определните материално- веществени и финансови услуги.
 • Трета страна – купувачът или продавачът на активите, чрез когото търговеца комисионер реализира възложената му сделка от комитентът.

Сравнителният анализ сочи, че търговецът комисионер се отличава от търговският представител по няколко неща:

 • Търговецът комисионер, за разлика от търговският представител извършва не само посреднически търговски сделки по пластмента на стоки, но и по посреднически търговски сделки по доставката на стоки и услуги.
 • Търговецът- комисионер не понася рисковете и загубите от неплатежоспособността и некоректността на клиентите.
 • Търговецът комисионер не сътрудничи винаги трайно на доверителя.

Търговският закон регламентира възможността търговеца комисионер да извършва два вида посреднически търговски сделки:

 1. Търговска сделка от името на търговеца комисионер, но за сметка на доверителя в този случай доверителят възлага на търговеца комисионер сделка за покупка или продажба която комисионерът следва да извърши в съответствие с поставените изисквания на доверителя от свое име, но за негова сметка. Този вид комисионна сделка протича в няколко етапа.
 2. Функции по осъществяване на търговски сделки от името и за сметка надоверителя. В този случай комисионерът организира цулостната подготовка за сключване и реализиране на търговската сделка. Върху комисионерът не рефлектира резултата от сключената сделка от комисионера с трети лица от името и за сметка на доверителя.

Освен сключване и финализиране на търговските сделки за ресурсно снабдяване и пластмент на стоки и услуги за сметка на доверителя комисионер, извършва други услуги които могат да бъдат:

 • предоставяне на обзорна и аналитична информация за конюнктурата на пазара
 • разработване на прогнози за търсене и предлагане на определени видове стоки и услуги
 • организиране транспортирането на стоките от мястото на производство до мястото на потребление
 • организиране застраховане на стоковите потоци, както и за бъдещите вземания от продажби
 • организиране на митническото обсляжване на товаро потоците на доверителя.
 • Представяне на кредите и гаранции в полза на доверителя
 • Организиране на рекламни мероприятия, изложби,панаири за представяне изделията на доверителя.
 • Осъществяване на операции по дообработка, сортировка, разфасофка и пакитиране на стоките и други операции за привеждане на продукта в подходящ търговски вид.
 • Организиране на следпродажбено сервизно обсулжване на изделията на доверителя
 • Организиране и провеждане на количествен и качествен контрол на стоките
 • Организиране на монтаж на машините и оборудването и превеждането им в нормално работно състояние в седалището на доверителя или купувача
 • икономическо значение на комисионното посредничество

Oбикновено стопанските субекти чрез посредничеството на търговците комисионери постигат няколко цели:

прехвърлят част от търговските си операции на високо квалифицирани и опитни търговци, които осъществяват търговските сделки за кратко време и при висока степен на сигурност и гаранции.

Включването на търговците комисионери във веригата на стоковото обръщение създава много по добри възможности за управление и прехвърляне на рисковите, съпътстващи търговските сделки за покупка на стокови ресурси и услуги, както и за продажбата на такива.

Търговецът комисионер би могъл да предпази доверителя от следните видове рискове. Рисковете за неплатежоспособност или т.н. рискове делкредере, свързани с невъзможността да се инкасират вземания от продажби на стоки и услуги.

Трансферни рискове се подреждат от невъзможността или нежеланието на банките или държавните власти да извършат плащания в договорената валута.

Фабричен риск свързан с нежеланието или невъзможността за доставка според сключеният договор.

Валутни рискове свързани и измененията в съотношенията между местната и чуждестрананата валута.

Транспортни рискове – произтичат от преодоляване на пространствената отделеченост между продавача на стока и купувача.

Включването на търговците комисионери в пластменно снабдителните операции на доверителя разширява и патвърждава пазарните им позиции, създава условия за бърза навлизане и въвеждане на пазара на новопроизведените продукти и стоки.

За новопоявилите се и малки фирми с търговците комисионери е единствената възможност техните изделия да се въведат и представят на пазара, и за постепеното заемане на определени пазарни ниши.

Прехвърлянето на част от пласментно снабдителните операции на доворителите върху търговците комисионери носи изгоди и от гледна точка на преодоляване на конфликти с делевите партньори в каналите на реализация.

Организация на комисионерските търговски операции при външно търговските сделки

Доверителят т.е комитетът би могъл да използва услугите на търговеца комисионер, както при експортните му търговски операции, така и при инпортните му търговски опреции.

В зависимост от целите които си поставя, както и в зависимост от доверието което има търговеца комисионер доверителят, т.е може да му делегира правомощия за сключването на търговски сделки от негово име и за негова сметка, или от името на комисионера, но за сметка на доверителя.

А организация на комисионерските търговски операции при експорта на продукция и стоки на комитента

При осъществяване на посредническата си дейност по пластмента на стоките комисионера търговец трябва да залага на три съществени фастора: качество и функционална пригодност на продуктите и услугите обект на търговската сделка; авторитет, репутация и пазарни позиции на стопанският субект ползващ услугите на комисионера; опит, репитация и квалификация в търговските дела на самия търговец комисионер.

Въз основа на сключеният договор комисионера се задължава да извърши пластмент на определена количество продукция, стоки и услуги при определени условия и в определени географски пазари.

Комисионерът би могъл да извърши търговска сделка в зависимост от договореността с доверителя в два вариянта: от свое име и за сметка на доверителя и от името и за сметка на доверителя.

За да осъществи действията по продажбата на стоковите ресурси и услуги на комитента, комисионерът трябва да идвърши значителна подготвителна работа включваща няколко етапа.

За реализирането на посредническите си търговски услуги комисионерът може да получи средства от доверителя, за да покрие разходите по осъществянате на търговската сделка по пластмента.

След реализиране на стоката на третата страна, т.е на купувача, той инкасира равностойността на търговската дейност, като сумата постъпва по негова сметка.

В организация на комисионерските търговски операции при внос на стоки и материали по поръчение на комитента.

Търговеца комисионер следва да организира доставката на стокови и материални ресурси, по поръчение на кмитента в сотвествие с конкретните поръчения и ограничения от доверителя.

Технологичната схема по финализиране на сделката по доставка тъговеца комисионер включва:

 • задълбочено да проучи възможните доставчици на стоковите и материални ресурси, необходими на комитента
 • условията и рисковете при които могат бъдат осъществени доставките
 • съществуващите благоприятни търговски и митнически режими на доставка на ресурсите
 • възможните безрискови варианти за пространствено преместване на закупените стокови ресурси от мястото на продавача до мястото на купувача.

Съществен въпрос, който възниква при осъществяване на сделка на внос от комисионера е въпроса за митническото оформяне на вноса и задълженията за плащане на митните сборове, произтичащи от инпортната сделка.

Този въпрос трябва да се решава в зависимост от възприетия подход на посредничество. Ако е възприет такъв подход на посредничество при който комитета извършва сделката от свое име, но за сметка на комитента.

При така въприетия подход на комисионно посредничество пред митническите власти комитента встъпва като титуляр на товара и следователно той е данъчно задължен за митните сборове.

Всички разходи които понася комисионера по извършване на доставката на стоките се покриват от доверителя чрез финансиране на комисионера преди осъществяване на сделката. Ако е възприет такъв подход на комисионно посредничество при които комисионера извършва доставката от името и за сметка на доверителя, комисионера е длъжник по митните сборове произтичащи от вноса на стоките.