Какво е необходимо за регистрация на застрахователен брокер?

Какво представлява застрахователния брокер

Застрахователно и презастрахователно посредничество е извършване по занятие на дейност, изразяваща се в оказване на съдействие при подготовката, сключването и изпълнението на застрахователни, съответно презастрахователни договори, в сключването от името на застрахователя, съответно по възлагане от потребител на застрахователни услуги, на такива договори и в съдействие във връзка с упражняване на правата и изпълнение на задълженията по такива договори, включително в случаите на настъпване на застрахователно събитие, както и в предоставянето на консултации във връзка с такива договори.

Застрахователният брокер е търговско дружество или едноличен търговец, вписан във водения от Комисията за финансов надзор (КФН) регистър  от Закона за комисията за финансов надзор (ЗКФН), който срещу възнаграждение по възлагане от потребител на застрахователни услуги извършва застрахователно посредничество и по възлагане от застраховател или презастраховател извършва презастрахователно посредничество.

Писмен договор урежда отношенията между потребителя на застрахователни услуги, съответно застрахователя или презастрахователя, и застрахователния брокер. Застрахователният брокер извършва пълен анализ на застрахователните рискове, на предложенията за застрахователно или презастрахователно покритие, предоставя консултантски услуги, от името и по възлагане на потребител на застрахователни услуги договаря условията или сключва застрахователния или презастрахователния договор, следи сроковете за подновяване на договорите и съдейства на потребителя на застрахователни услуги при уреждането на претенциите при настъпване на застрахователно събитие .

По заявлението за регистрация на застрахователния брокер се произнася заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ (заместник-председателят). Право да иска регистрация има всяко търговско дружество или едноличен търговец, които се учредяват по реда на ТЗ .

Изисквания за регистрация на брокер – физическо лице:

 • да има висше образование;
 • да притежава професионален опит в областта на застраховането или да има успешно издържан изпит за професионална квалификация, организиран от КФН;
 • да не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано. (Професионален опит означава най-малко две последователни години работа на ръководна длъжност или на длъжност непосредствено свързана със сключването и изпълнението на застрахователни договори в застраховател, презастраховател, застрахователен брокер или застрахователен агент;
 • да не е лишавано от право да заема материалноотговорна длъжност;
 • да не е бил през последните три години преди определената от съда начална дата на неплатежоспособността член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 • да не е обявявано в несъстоятелност и да не се намира в производство по несъстоятелност.

Изисквания за регистрация на брокер – юридическо лице

Членовете на неговия управителен и контролен орган и всички други лица, оправомощени да го управляват или представляват, трябва да отговарят на изискванията за заявителя – физическо лице, който е едноличен търговец.

Има и нормативни изисквания за членовете на управителен или контролен орган на застрахователен брокер, както и към служителите в дружеството. Когато член на управителен или контролен орган на застрахователния брокер е юридическо лице, изискванията за заявителя – физическо лице, който е едноличен търговец се отнасят за физическите лица, които ги представляват в тези органи. Служителите, който са пряко или непосредствено заети с извършването на застрахователно или презастрахователно посредничество трябва да имат поне средно образование и да отговарят на следните изисквания:

 • да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани;
 • да не са лишавани от право да заемат материалноотговорна длъжност;
 • да не са били през последните три години преди определената от съда начална дата на неплатежоспособността членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 • да не са обявявани в несъстоятелност и да не се намират в производство по несъстоятелност.

Застрахователния брокер няма право:

 • да извършва дейност като застрахователен агент;
 • да бъде акционер или съдружник, или член на управителен или контролен орган на застрахователен агент;
 • членовете на управителните и контролните органи на застрахователния брокер и всички други лица, оправомощени да управляват и представляват застрахователния брокер, както неговите служители, непосредствено заети с извършване на застрахователно или презастрахователно посредничество не могат да извършват дейност като застрахователни агенти;

Застрахователният брокер е длъжен да гарантира изпълнението на задълженията си да прехвърли платена на него застрахователна премия, предназначена за застрахователя, или да прехвърли на потребителя на застрахователни услуги, платено от застрахователя застрахователно обезщетение или парична сума по един от следните начини:

 • като поддържа постоянно собствени средства в размер 4 на сто от общия размер на застрахователните премии по застрахователни и/или презастрахователни договори, сключени с неговото посредничество през предходната финансова година, но не по-малко от 33 606 лв., или;
 • като създаде специална клиентска сметка, по която да се превеждат застрахователните премии за застрахователя и застрахователните обезщетения или парични суми за потребителя на застрахователни услуги.

Документи, срокове и такси

За вписване на застрахователен брокер в регистъра се подава Заявление по образец, на хартиен носител в оригинал и две копия, надлежно заверени с печати на дружеството и печат „вярно с оригинала“ и съдържа наименованието на лицето, седалището и адреса му на управление, адреса за кореспонденция, изчерпателно посочване на дейностите (сделките), които заявителят възнамерява да извършва в страната, подпис на лицето, разполагащо с представителна власт. Към заявлението се прилагат следните документи:

 • уставът или дружественият договор – ако е юридическо лице;
 • данни за лицата – ако е юридическо лице, и документи, удостоверяващи спазването на изискванията – ако е физическо лице – едноличен търговец (посочените обстоятелства се доказват със свидетелство за съдимост, Декларации, подробна автобиография);
 • данни за адреса на офиса или клона, където ще се извършва дейността по застрахователно посредничество;
 • удостоверение за актуално правно състояние;
 • Декларация по чл. 154 от КЗ;
 • доказателства за притежаване на собствени средства, когато заявителят е избрал този начин за гарантиране на изпълнението на задълженията си;
 • удостоверение от банка, извършваща дейност в Република България за разкриване на клиентска сметка, когато заявителят е избрал този начин за гарантиране на изпълнението на задълженията си;
 • документ за платена такса за разглеждане на документи.

Ако представените документи са нередовни или е необходима допълнителна информация, КФН изпраща на заявителя съобщение за констатираните нередовности и/или за исканата допълнителна информация и определя на заявителя достатъчен срок за отстраняване на нередовностите и/или предоставянето на допълнителна информация, който не може да бъде по-кратък от 15 дена. Срокът за произнасяне на заместник-председателя спира да тече до изтичане на дадения срок за отстраняване на нередовностите и/или предоставянето на допълнителна информация.Ако съобщението не бъде прието на посочения от заявителя адрес за кореспонденция, определеният на заявителя срок тече от поставянето на съобщението на специално определено за целта място в сградата на КФН.

Когато са изпълнени нормативните изисквания заместник-председателя издава решение за вписване на застрахователния брокер в регистъра, а заявителят се уведомява писмено за взетото решение в 7-дневен срок от постановяването му.

Заместник-председателят мотивирано отказва вписване в регистъра, ако:

 • не са изпълнени изискванията на КЗ;
 • заявителят е представил неверни данни или документи с невярно съдържание.

Заявителят се уведомява писмено за взетото решение в 7-дневен срок от постановяването му. В случай на отказ заявителят може да подаде ново заявление за вписване в регистъра не по-рано от 6 месеца от влизането в сила на решението за отказ Отказът  на заместник-председателя е индивидуален административен акт и подлежи на обжалване по административен ред пред КФН при съответното прилагане на Административнопроцесуалния кодекс, а по съдебен ред – пред Върховния административен съд, като обжалването на акта не спира неговото изпълнение.

Заявителят заплаща такса за регистрация на застрахователен брокер в регистъра в размер на 5 000 (пет хиляди) лева.За разглеждане на документи по заявление за вписване на застрахователен брокер, заявителят заплаща и такса в размер на 50 лв.

След вписването на застрахователния брокер в регистъра КФН му издава удостоверение за регистрация по образец, определен от заместник-председателя, който съдържа фирмата, седалището и адреса на управление на застрахователния брокер, регистъра, в който е вписан, начините, по които вписването може да се удостовери, както и имената на лицата, оправомощени да управляват и представляват застрахователния брокер. Удостоверението за регистрация се предоставя на застрахователния брокер след представяне в КФН на заверено копие от сключена задължителна застраховка „Професионална отговорност“.

Застрахователният брокер е длъжен да уведомява КФН в 7-дневен срок от настъпването или узнаването на съответния факт или обстоятелство, а когато то подлежи на вписване в търговския регистър – в 7-дневен срок от вписването за:

 • нововъзникнали факти и обстоятелства, които подлежат на вписване в регистъра на КФН;
 • промени на вписаните в търговския регистър обстоятелства.

Застрахователният брокер се заличава от регистъра с решение на заместник-председателя на КФН при следните обстоятелства:

 • представени са неверни данни или документи с невярно съдържание, които са послужили като основание за вписването му в регистъра;
 • не е започнал да извършва дейност по застрахователно посредничество в срок една година от вписването му в регистъра;
 • престанал е да извършва дейността си за повече от 6 месеца;
 • престанал е да отговаря на условията за извършване на дейност като застрахователен брокер;
 • срещу него се е открило производство по обявяване в несъстоятелност или ликвидация;
 • извършил е груби или системни нарушения на КЗ или на актовете по прилагането му или други съществени нарушения на закона, установени с влязъл в сила акт;
 • при смърт на физическото лице – едноличен търговец;
 • по негово искане;

Източници на информация:

Кодекс за застраховането (КЗ)

Закон за Комисията за финансов надзор (ЗКФН)