1. Характеристика

Застрахователният агент е физическо лице или търговец, вписан във водения от Комисията за финансов надзор (КФН) регистър от Закона за Комисията за финансов надзор, което срещу възнаграждение по възлагане от застраховател извършва застрахователно посредничество от негово име и за негова сметка. Застрахователните агенти биват обвързани и необвързани. Обвързаният застрахователен агент не може да събира премии и да извършва плащания към потребителите на застрахователни услуги.

Застрахователно посредничество е извършване по занятие на дейност, изразяваща се в оказване на съдействие при подготовката, сключването и изпълнението на застрахователни договори, в сключването от името на застрахователя, съответно по възлагане от потребител на застрахователни услуги, на такива договори и в съдействие във връзка с упражняване на правата и изпълнение на задълженията по такива договори, включително в случаите на настъпване на застрахователно събитие, както и в предоставянето на консултации във връзка с такива договори.

Отношенията между застрахователя и застрахователния агент се уреждат с писмен договор – „договор за застрахователно агентство“. Видът на агента задължително се указва в застрахователния договор.

  1. Регистрация

По заявлението за регистрация на застрахователния агент, което се подава от застрахователя, който има сключен договор със съответния застрахователен агент, се произнася заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ (заместник-председателя).

Лица, които могат да бъдат вписани в регистъра на застрахователните агенти

Като застрахователен агент може да бъде регистрирано физическо лице и всеки търговец, който се учредява по реда на Търговския закон.

Изисквания към застрахователния агент – физическо лице или лицата, които управляват и представляват застрахователния агент – юридическо лице

Застрахователният агент – физическо лице, или лицата, които управляват и представляват застрахователния агент – юридическо лице, трябва да се ползват с добро име, да имат поне средно образование и да отговарят на следните изисквания:

– да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани;

– да не са лишавани от право да заемат материалноотговорна длъжност;

– да не са били през последните три години преди определената от съда начална дата на неплатежоспособността членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;

– да не са обявявани в несъстоятелност и да не се намират в производство по несъстоятелност.

Служителите на застрахователния агент, непосредствено заети със застрахователно посредничество трябва да имат поне средно образование и да отговарят на същите изисквания.

Застрахователният агент – юридическо лице или едноличен търговец е длъжно да гарантира изпълнението на задълженията си да прехвърли платена на него застрахователна премия, предназначена за застрахователя, или да прехвърли на потребителя на застрахователни услуги, платено от застрахователя застрахователно обезщетение или парична сума по един от следните начини:

– като поддържа постоянно собствени средства в размер 4 на сто от общия размер на застрахователните премии по застрахователни и/или презастрахователни договори, сключени с неговото посредничество през предходната финансова година, но не по-малко от 30 000 лв.;

– като създаде специална клиентска сметка, по която да се превеждат застрахователните премии за застрахователя и застрахователните обезщетения или парични суми за потребителя на застрахователни услуги.

При подаване на заявление за регистрация, застрахователят следва да удостовери пред заместник–председателя доказателства за избора на една от двете възможности за гарантиране изпълнение на задълженията на застрахователния агент.

Преди да сключи договор за застрахователно агентство, застрахователят установява дали лицето, с което сключва договор, отговаря на горепосочените изисквания.

Застрахователният агент не може да работи за застрахователен брокер. Упражняването на дейност като застрахователен агент от физическо лице е свободна професия. Застрахователният агент – физическо лице, не може да бъде в трудови правоотношения със застраховател.

  1. Документи и срокове

Застрахователят води списък на лицата – застрахователни агенти, с които има сключени договори за застрахователно агентство, по образец, определен от заместник-председателя. Застрахователят подава заявление до КФН за вписване в регистъра от Закона за Комисията за финансов надзор на лицата, включени в списъка. Застрахователят отразява всяка промяна във фактите и обстоятелствата в списъка и уведомява за това КФН. Заявлението се подава на хартиен носител в оригинал и две копия, надлежно заверени с печати на дружеството и печат „вярно с оригинала“ и съдържа наименованието на лицето, седалището и адреса му на управление, адреса за кореспонденция, изчерпателно посочване на дейностите (сделките), които заявителят възнамерява да извършва в страната, подпис на лицето, разполагащо с представителна власт.

Към заявлението заявителя-застраховател, който иска регистрация на застрахователния агент, с който има сключен договор, прилага документи за застрахователния агент:

– уставът или дружественият договор – ако е юридическо лице;

– данни за лицата – ако е юридическо лице, и документи, удостоверяващи спазването на изискванията – ако е физическо лице или едноличен търговец;

– данни за адреса на офиса или клона, където ще се извършва дейността по застрахователно посредничество;

– удостоверение за актуално правно състояние;

– ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 165, ал. 1-3 КЗ;

– доказателства за притежаване на собствени средства, когато заявителят е избрал този начин за гарантиране на изпълнението на задълженията си;

– удостоверение от банка, извършваща дейност в Република България за разкриване на клиентска сметка, когато заявителят е избрал този начин за гарантиране на изпълнението на задълженията си.

Заявлението заедно с приложените към него документи се подават от застрахователя до заместник-председателя от представляващите дружеството лица. Заявлението може да бъде подадено и от пълномощник, който представя пред компетентното длъжностно лице пълномощно и полага своя подпис в заявлението пред него.

Заместник-председателят се произнася с решение по заявлението за вписване в регистъра в едномесечен срок от постъпването му.

Ако представените документи са нередовни или е необходима допълнителна информация, комисията изпраща на заявителя съобщение за констатираните нередовности и/или за исканата допълнителна информация и определя на заявителя достатъчен срок за отстраняване на нередовностите и/или предоставянето на допълнителна информация, който не може да бъде по-кратък от 15 дни. Срокът за произнасяне на заместник-председателя спира да тече до изтичане на дадения срок за отстраняване на нередовностите и/или предоставянето на допълнителна информация.

Ако съобщението не бъде прието на посочения от заявителя адрес за кореспонденция, определеният на заявителя срок тече от поставянето на съобщението на специално определено за целта място в сградата на комисията. Последното обстоятелство се удостоверява с протокол, съставен от длъжностни лица, определени със заповед на председателя на комисията.

Когато са изпълнени нормативните изисквания заместник-председателя издава решение за вписване на застрахователния агент в регистъра от Закона за Комисията за финансов надзор.

Заявителят се уведомява писмено за взетото решение в 7-дневен срок от постановяването му.

Заместник-председателят отказва вписване в регистъра в следните случаи:

– не са изпълнени изискванията на КЗ;

– заявителят е представил неверни данни или документи с невярно съдържание.

Заявителят се уведомява писмено за взетото решение в 7-дневен срок от постановяването му.

Отказът на заместник-председателя за вписване в регистъра се мотивира писмено. Индивидуалните административни актове на заместник-председателя, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, подлежат на обжалване по административен ред пред комисията при съответно прилагане на Административнопроцесуалния кодекс. Индивидуалните административни актове на заместник-председателя, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ могат да се обжалват по съдебен ред пред Върховния административен съд. Обжалването не спира изпълнението на индивидуалния административен акт.

  1. Резултат

Правни последици от регистрация на застрахователния агент

След вписването на застрахователния агент в регистъра застрахователят му издава удостоверение за легитимация по образец, определен от заместник-председателя, което съдържа най-малко следните данни:

– името и адреса на физическото лице, съответно фирмата, седалището и адреса на управление на застрахователния агент – едноличен търговец;

– адреса на офиса или клона, в който се извършва дейността;

– видовете застраховки, които може да предлага, и максималния размер на застрахователната сума, до която може да сключва такива застраховки;

– имената на лицата, оправомощени да управляват и представляват застрахователния агент – юридическо лице;

– регистъра, в който е вписан, и начините, по които вписването може да се удостовери.

Заместник-председателят заличава с решение застрахователния агент от регистъра:

– когато е представил неверни данни или документи с невярно съдържание, които са послужили като основание за вписването му в регистъра;

– когато не е започнал да извършва дейност по застрахователно посредничество в срок една година от вписването му в регистъра;

– когато е престанал да извършва дейността си за повече от 6 месеца;

– когато е престанал да отговаря на условията за извършване на дейност като застрахователен агент;

– когато срещу него бъде открито производство по обявяване в несъстоятелност или ликвидация;

– когато е извършил груби или системни нарушения на този кодекс или на актовете по прилагането му или други съществени нарушения на закона, установени с влязъл в сила акт;

– при смърт на физическото лице – едноличен търговец;

– по искане на застрахователния агент;

– при прекратяване на договора за застрахователно агентство.

След заличаването от регистъра застрахователният агент не може да извършва застрахователно посредничество. Застрахователният агент е длъжен да върне издаденото удостоверение за легитимация.

Източници на информация:

Кодекс за застраховането (КЗ)

Закон за Комисията за финансов надзор (ЗКФН)