Какво представлява Електронният подпис:

Електронният подпис е  средство, което ви осигурява възможността единствено вие  да напишете електронни документи от ваше име. За да се сдобиете  с такъв подпис, трябва първо да изберете доставчик на удостоверителни услуги.Трябва да подадете писмено искане до доставчика, че желаете  да ви се издаде електронен подпис, като трябва да упоменете от кой вид да бъде. Съществуват два основни вида – усъвършенстван и квалифициран електронен подпис. Процедурата завършва с издаването на удостоверение за съответния тип подпис, което се публикува в регистъра на доставчика. Това удостоверение е израз на връзката между подписа и човека, на когото е издаден.

Видовете електронни подписи. За какво са нужни?

Усъвършенстван – ще ви бъде издаден по повод упражняваната от вас професия или с цел удостоверяване на факта, че точно вие извършвате определено волеизявление. Важното е, че имате право да изберете за кои дейности се доверявате на електронния подпис. Идеята е да гарантирате своята идентичност на лицата, с които общувате. Издава се и на юридически лица.

Усъвършенстваният електронен подпис има по-слаба удостоверителна сила в сравнение с останалите видове. По правило той няма значението на саморъчен подпис, но аз мога да уговоря обратното с лицата, с които кореспондирам. Внимание!

За усъвършенствания електронен подпис няма законово изискване да бъде издаван чрез сигурно устройство. Следователно той може да ви бъде предоставен по електронната поща или по друг подходящ начин.

Квалифициран – има значението на саморъчен подпис по отношение на всички. Този вид подпис ви е необходим, когато  извършвате волеизявления пред  държавни органи. Квалифициран електронен подпис се издава още и на юридически лица. За да има гаранция за идентичността между вас и лицето, което използва подписа, квалифицираният електронен подпис може да ви бъде издаден само чрез устройство (смарт карта и карточетец). Съответствието на това устройство със законовите изисквания се удостоверява от лица, акредитирани от Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация”. На електронната й страница мога да открия списък на устройствата, които са сертифицирани да издават квалифициран електронен подпис.

Други – издават се още удостоверения за сървър, файлове с данни, файлове с програмен код, файлове с музика и др. Целта е да се посочи с подписването им тяхната принадлежност към определено лице, както и тяхната надеждност.

Кога не можете да използвате електронен подпис:

 • при сделки, за които законът изисква квалифицирана писмена форма;
 • държите у себе си един документ/екземпляр от него и това ви осигурява някакво право.

Дейност на доставчиците на удостоверителни услуги

Доставчик на удостоверителни услуги е лице, което:

 1. издава удостоверения и води регистър за тях;
 2. предоставя на всяко трето лице достъп до публикуваните удостоверения.

Доставчикът на удостоверителни услуги може да предоставя услуги по създаване на частен и публичен ключ за усъвършенстван електронен подпис.

Изисквания към дейността на доставчиците на удостоверителни услуги

Доставчиците на удостоверителни услуги осъществяват своята дейност, като:

 1. поддържат разполагаеми средства, които осигуряват възможност за извършване на дейностите в съответствие с изискванията на този закон;
 2. се застраховат за времето на своята дейност за вредите от неизпълнение на задълженията им по този закон;
 3. разполагат с техническо оборудване и технологии, които осигуряват надеждност на използваните системи и техническа и криптографска сигурност на осъществяваните чрез тях процеси;
 4. поддържат персонал, притежаващ необходимите експертни знания, опит и квалификация за извършване на дейността, по-специално в областта на технологията на усъвършенстваните електронни подписи, както и добро познаване на процедурите за сигурност;
 5. осигуряват условия за точно определяне на времето на издаване, спиране, възобновяване и прекратяване на действието на удостоверенията;
 6. осигуряват мерки срещу подправяне на удостоверенията и поверителността на данните, до които имат достъп в процеса на създаването на подписа;
 7. използват надеждни системи за съхраняване и управление на удостоверенията, които осигуряват:

а) само надлежно овластени служители да имат достъп за внасяне на промени;

б) установяване на автентичността и валидността на удостоверенията;

в) възможност за ограничен достъп до публикуваните удостоверения;

г) възникването на технически проблеми във връзка със сигурността да става незабавно достояние на обслужващия персонал;

д) с изтичането на срока на удостоверението да се прекратява възможността за потвърждаване на частния ключ;

 1. осигуряват възможност за незабавно спиране и прекратяване на действията на удостоверенията;
 2. уведомяват незабавно Комисията за регулиране на съобщенията за започването на дейност.

Доставчикът на удостоверителни услуги не може да използва съхраняваната от него информация за цели, различни от тези, свързани с неговата дейност. Той може да предоставя на трети лица само съдържащата се в удостоверенията информация.

Източници:

http://www.brra.bg/