Какво е необходимо за придобиване на правоспособност на дипломиран Експерт – счетоводител?

За дипломиран експерт-счетоводител може да кандидатства лице, което не е осъждано за престъпление от общ характер по глава пета и по раздел I на глава шеста от особената част на Наказателния кодекс.

За придобиване правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител може да кандидатства лице, което отговаря на следните изисквания за задължителна степен на завършено висше образование и задължителен професионален стаж в областта на счетоводството, вътрешния и външния финансов одит, като орган на данъчната администрация и/или като преподавател в областта на счетоводството,контрола и финансите:

 1. счетоводно-икономическо образование с магистърска степен и 4 години стаж;
 2. счетоводно-икономическо образование с бакалавърска степен и 5 години стаж;
 3. друго висше икономическо образование и 7 години стаж;
 4. друго висше образование и 10 години стаж.

Одит

Най – общо казано, одитът е проверка от независими експерти на някаква дейност, продукт или процес. Финансовият одит, който е най – разпространен и важен, представлява проверка на финансови отчети. Одиторът изказва експертно и независимо мнение дали отчетът е изготвен в съответствие с изискванията на закона и счетоводните стандарти. Целта е отчетът да се провери за неточности, отклонения, несъответствия, грешки или измами.

Независимият одит е задължителен и доброволен.

Задължителен одит

Годишни финансови отчети, които подлежат на задължителна одиторска проверка са ГФО на:

 • малки, средни и големи предприятия /разделят се в зависимост от балансовата стойност на активите, приходите от продажби и средния брой работници и служители/;
 • акционерни дружества и командитни дружества с акции (освен случаите, в които не са осъществявали дейност през годината);
 • кредитни институции, застрахователни и инвестиционни предприятия, дружества за допълнително социално осигуряване и управляваните от тях фондове (това са т.нар. предприятия от обществен интерес);
 • средни и големи групи /дружество “майка” и дъщерните му дружества образуват група/ от предприятия и групи, в които поне едно предприятие е банка, застрахователно дружество или друго предприятие от обществен интерес;
 • предприятия, за които това изискване е установено със закон;
 • юридическите лица с нестопанска цел (сдружения например), осъществяващи общественополезна дейност, които отговарят на поне едно от следните условия:
 • Балансова стойност на активите към 31 декември на предходната година – повече от 1 млн. лв.
 • Размер на приходите от стопанска и нестопанска дейност за годината – над 2 млн. лв.
 • Сборът на получените през годината финансирания и неусвоените финансирания през минали години надхвърля 1 млн. лв.
 • юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, които извършват посредничество при международно осиновяване.

Няма да подлежим на задължителна одиторска проверка, когато имаме малко предприятие, което през текущата или предходната година отговаря на поне две от следните условия:

 • активи под 2 млн лв.;
 • приходи от продажби за годината под 4 млн. лв;
 • има под 50 работници.

Изключение са и бюджетните предприятия.

Одиторът проверява и консолидирани финансови отчети. Такива съставят предприятия, свързани в една група. Отчетът  се изготвя от предприятието – майка.

Какво се изисква за да станем одитор?

 • Независимият финансов одит се извършва от регистрирани одитори – физически лица или одиторски дружества (фирми). Одиторското дружество може да бъде събирателно, командитно дружество или ООД и трябва да има добра репутация.
 • За да бъда одитор, трябва да имам диплома за експерт – счетоводител. Такава диплома придобивам, ако отговарям на условията на закона, преминал съм определени изпити в университет и успешно съм положил писмени изпити за експерт- счетоводител. С получаване на дипломата се вписвам в Института на дипломираните експерт – счетоводители (ИДЕС). Той е професионална организация, която подпомага експерт- счетоводителите и регистрираните одитори, организира обучения, контролира дейността и поведението им.
 • Ако съм кандидат за експерт – счетоводител и имам 1 година практическо обучение в областта на одита на ГФО или други финансови отчети, мога да бъде допуснат до изпит по независим финансов одит.
 • Като дипломиран експерт-счетоводител придобивам право да подписвам одиторски доклади след 3 години практическо обучение в областта на одита на годишни финансови отчети или други финансови отчети и след вписването ми в Регистър на регистрираните одитори към ИДЕС. Този регистър е публичен.
 • За да се впиша в Регистъра като експерт-счетоводител, трябва да подам заявление, както и да представя свидетелство за съдимост. Ако ми бъде отказано вписване, мога да обжалвам пред Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (Комисията).
 • Като регистриран одитор мога да упражнявам професията като физическо лице, като участвам в одиторско дружество, регистрирано в Регистъра, или като работя по трудов или граждански договор в такова дружество.
 • Като регистриран одитор имам много задължения – за спазване на професионалната етика, за пазене на професионална тайна, за уведомяване на одитираното предприятие за нарушения.

Отговорности на одитора

Като одитор нося имуществена отговорност, ако с действията или бездействията си причиня вреди. Такава отговорност нося, ако съм нарушил мои задължения по договора ми с одитираното предприятие, както и ако не съм изпълнил задължения, възложени ми от закона – нарушил съм задължението си за пазене на професионална тайна, не съм информирал ръководството на предприятието за установени или възможни съществени нарушения и други. Може да съм действал умишлено или небрежно. Отговорността ми е ограничена до определен размер (трикратния размер на възнаграждението ми, но не по – малко от застрахователните суми, за които съм задължен да имам застраховка “Професионална отговорност”),  в случай че съм действал небрежно. Ако съм извършил одита заедно с други одитори, отговорността ни е солидарна (всеки от нас ще отговаря за целия размер на причинените вреди). Моята отговорност като одитор не изключва тази на ръководителя на фирмата, която съм одитирал.

Ако като одитор нарушавам правилата на устава на ИДЕС, той може да ми наложи дисциплинарно наказание глоба от 1 000 до 15 000 лв, временно изключване от ИДЕС за срок от 3 или 5 години, задължително предписание за отстраняване на нарушенията и други. Комисията също упражнява надзор върху дейността на одиторите, както служебно, така и по подадени сигнали от граждани. Тя налага административни наказания глоба или имуществена санкция в случаите на нарушения.

Фирмата ми подлежи на задължителен независим финансов одит. Ако съм задължен да възложа независим финансов одит на регистриран одитор и не го направя, ще ми бъде наложена глоба в размер от 500 до 5000 лв., а на предприятието ми имуществена санкция – от 2000 до 10 000лв. Същите санкции ще бъдат наложени на мен и придприятието, ако възложа извършването на одита на лице, което не е регистрирано като одитор. В този случай глоба – от 500 до 5000лв. ще бъде наложена и на лицето, извършило одит, без да е регистрирано.

Източници на информация:

Закон за счетоводството (ЗСч)

Закон за независимия финансов одит (ЗНФО)