Ценова политика

Ценова политика. Основни ценови стратегии. Главни фактори, влияещи върху цените. Подход при ценообразуването. Ценова и неценова конкуренция. Закон за търсенето. Ценова еластичност на търсенето. Маркетингови ценови ”трикове” Ценова политика Ценовата политика е система за стратегическо и оперативно управление на цените. Тя е инструмент за реализиране маркетинговата, пазарната и бизнес политиката на фирмата. Ценовата политика е съвкупност от дългосрочни цели в…

Факторинг

Факторингът като форма на посредничество Същност и характеристика на факторинга като форма на търговско посредничество. Факторинга е нова форма на търговско посредничество, като възниква в началито на ХХ век в САЩ. В литературата се определя като търговска дейност, при която една фирма наречена фактор поема отговорност да събира вземания на други фирми. Така факторингът поема цялата отговорност да възстанови дължимите…

Успешна презентация

Информационно осигуряване на маркетинговата дейност. Външни и вътрешни източници на информация. Маркетингова информационна система. Техники и инструменти за събиране, сортиране и селекция на информацията. Успешни презентации. Запознаване с технологията и съдържанието на различни видове маркетингови проучвания – какво трябва да знае фирмата, за да има печеливша пазарна ниша. Информационно осигуряване на маркетинговата дейност Маркетинговата дейност като една от най-важните функции…

Търговско представителство и посредничество

Търговско представителство и посредничество. Необходимост, правна регламентация и икономически ефект. Права и задължения на договора за търговско представителство Икономическо съдържание на комисионен договор и договора за търговско представителство Най-важно задължение на доверителя е да заплати своевременно комисионно възнаграждение на посредника. Други негови задължения са да съдейства всестранно на посредника при подготовката на сделката. Условията, свързани с комис.възнаграждение, се отработват в…

Регистрация на ЮЛНЦ (Регистър Булстат)

Какво представлява ЮЛНЦ ( юридическо лице с нестопанска цел ) : Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) са всички неправителствени оргазнизации (НПО)  – фондации и сдружения). Сдружението се учредява от три или повече лица, които се обединяват за осъществяване на дейност с нестопанска цел. За учредяване на фондация е достатъчно да има едно лице – учредител, без значение дали ще…

Регистрация на ООД

Какво представлява ООД: Дружество с ограничена отговорност (ООД)  е капиталово дружество, което може да се образува от едно или повече лица. Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството с капиталовата си вноска в дружествения капитал. Капиталът е разделен на дялове, като не е задължително те да са равни . Дружество с ограничена отговорност се създава въз основа на дружествен договор, който…

Регистрация на ЕООД

Какво представлява ЕООД: Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) е дружество, което се образува от едно лице, което отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството. ЕООД е капиталово дружество, чийто капитал е разделен на дялове, сумата от дяловете трябва да бъде равна на капитала. Минимално необходимият капитал за учредяване на ЕООД е в размер…

Продуктова политика

Продуктова политика Продуктови стратегии. Планиране на нов продукт Пазарен тест на стоката . Сегментация на пазара. Диверсификация Избор на целеви пазар или пазарна ниша Продуктова политика Всяко решение за включване на даден продукт в производствената гама на фирмата се предхожда от изследване на маркетинговата и на технико-технологичната целесъобразност. Алгоритъмът на оценка на маркетинговата целесъобразност започва с дефиниране на продукта и…

Преговори

Преговори – подготовка, етапи, методи, цели. Организация, стратегия и тактика на междуфирмените преговори. Умение за водене на преговори. Преговори: Преговорите са процес на сближаване на позициите на страните на максимално изгодни условия. В преговорите ние можем да променяме първоначалните условия за постигане на споразумение. За да  водите преговори трябва да имате поне още едно алтернативно предложение. Вие сте готови да…