Видове маркетинг

 1. КОНВЕРСИОНЕН МАРКЕТИНГ /преобръщане/- При него е налице негативно търсене ситуация, при която на даден продукт се гледа отрицателно. Задачата на маркетинга тук е да се преориентира търсенето и да се създаде интерес към други продукти. Тук освен въздействие върху изменения в асортимента на търсене, се организира и активно въздействие върху предлагането;
 2. СТИМУЛИРАЩ МАРКЕТИНГ – Като необходимост той се проявява при ситуации, когато непознати продукти се появяват на пазара, или утвърдени вече продукти се появяват на нов пазар. Тук задачата е да се стимулира пазара, като се създадат благоприятни условия за развитие на търсенето и предлагането. Основен инструмент тук е рекламата;
 3. РАЗВИВАЩ МАРКЕТИНГ – Основна задача при него е да развива предлагането да осигури производството и развитието на нов продукт съобразно специфично търсене;
 4. РЕМАРКЕТИНГ /повторен маркетинг/ – Рано или късно, при всички продукти настъпва период на спад на търсенето. Тук задачата на маркетинга е да оживи и повиши търсенето. Така ще се създаде нов жизнен цикъл на продукта. Това се постига чрез реклама за насочване вниманието на потребителите към неизползвани досега предимства на продукта. /конгресния туризъм/;
 5. СИНХРОНИЗИРАЩ МАРКЕТИНГ – Тук се цели балансиране на търсенето и предлагането през отделните фази на цикличните колебания на даден продукт на пазара, да се предприемат мерки за активиране на търсенето при спад и притъпяване на неговото нарастване при фазите на подем. Процесът на синхронизиране може да се извършва с различни средства: могат да се въведат диференцирани цени за даден продукт или услуга, според времето и мястото на предлагане, с цел приспособяване търсенето и нормализиране предлагането /сезонни разпродажби, сезонно работно време, различни цени за делнични и празнични дни/;
 6. ПОДДЪРЖАЩ МАРКЕТИНГ – Съвкупност от стратегически и тактически маркетингови дейности за регулиране на обема и асортимента на търсенето и предлагането, равнището и структурата на цените, средствата за стимулиране на продажбите. Задача на този вид маркетинг е да установи колкото може по-дълъг период на равновесие на даден продукт на съответния пазар;
 7. ДЕМАРКЕТИНГ – Организира се за пренасочване на прекомерното търсене на един продукт към търсене на друг такъв. Маркетинговите въздействия тук се насочват към ограничаване на предлагането на прекомерно търсените продукти до увеличаването на техните цени, ограничение на рекламата им и др..;
 8. ПРОТИВОДЕЙСТВАЩ МАРКЕТИНГ – Задачата му е да ограничи, а и в редица случаи да премахне търсенето на вредни за човешкото здраве продукти алкохол, цигари, евтини хранителни продукти с вредни съставки. За разлика от демаркетинга, където се ограничава търсенето на желан;

Теоретични модели на маркетинга – на 4Р, на 7К и на 8Р

Маркетинговата система означава групите от взаимосвързаните и взаимно-зависимите елементи, които са едно цяло, доколкото те реагират на външните влияния като едно цяло, нарича се още инструментариум на Маркетинга.

 • Модела на 4Ркласическата концепция 4Р представлява модел, в който една фирма следва да полага усилия и грижи в четири основни направления:
 • Product ( Продукт )
 • Price ( Цена )
 • Placement ( Дистрибуция )
 • Promotion ( Промоция )

Продукт

Продуктите и цял ред услуги, които организацията предлага на пазара. Включва: асортимент на продуктите, качество, дизайн, свойства, търговска марка, опаковка, обслужване, гаранции и т.н.

Цена

Сумата, която трябва да заплатят потребителите, за да получат продукта. Включва: цени на едро, отстъпки, срок на плащане, условия на кредит, дистрибутори и търговци на дребно, цени на конкурентите и т.н.

Дистрибуция

Методи на разпространение и действия на организацията, които правят продуктите достъпни за потребителите от целевия пазар. Включва: канали на разпределение, обхват на пазара, разположение на търговските точки, територии на продажби, складова система, транспортиране и т.н.

Стимулиране на продажбите

Действия, с помощта на които организацията информира, убеждава и напомня, т.е. разпространява сведения за продуктите си и убеждава целевите потребители да ги купуват. Включва: разгласа, реклама, персонални продажби, стимулиране на продажбите, връзки с обществеността и т.н.

 • Модел 7К създаден в БГ (елемент на маркетинг микса)

К1 купувач – като участник на пазара – контрагент (опознат купувач); клиент (купува редовно и се ползва с преференции); комисионер (пласира продукцията като взема %  от продажбата); конюнктура на пазара (положението на пазара определя развитието); консултанти

К2 кадри – основен фактор за производството и пазара – конкурс (всеки служител е назначен чрез конкурс); квалификация (трябва да се следи), концепция за развитие;

К3 комуникации – начин, по който фирмата осъществява връзка с ок среда – писмен – изисквания – пълнота на отговора; краткост, стегнатост, конкретност, деликатност, яснота коректност;

К4 координация – комуникация по всички звена на системата;

К5 качество – на продуктите, съобразено с изискванията на пазара;

К6 конкуренция – способност за доставяне на по-качествени продукти точно на време на приемливи цени;

К7 култура – информационно проучвателната дейност, консултативна, обслужване;