Какво е необходимо за да си отворим аптека?

За какво ни служи аптеката?

Аптеката е здравно заведение, в което се извършват следните дейности: съхранение, приготвяне, опаковане, контролиране, даване на консултации, отпускане по лекарско предписание и без лекарско предписание на разрешени за употреба в страната лекарствени продукти, както и хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства.

Как да започнем?

За да имаме право да извършваме търговия на дребно с лекарства, трябва да се регистрираме като търговец. Необходимо е и да се впишем в Търговския регистър. Срокът е до 7 дни, след като започнем да извършваме търговската дейност. Необходимо е да се представи и заявление за вписване по образец заедно с декларация, че вписаните обстоятелства са истински.

След това е необходимо да сключим трудов договор или договор за управление на аптеката с магистър-фармацевт или помощник-фармацевт, който да ръководи аптеката. Ако самите ние сме магистър-фармацевт, и смятаме да ръководим аптеката, не е нужен договор с друг фармацевт.

Какво следва?

  1. Необходимо е разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, което се издава от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарставата.
  2. Трябва да се подаде заявление по образец до Агенцията с:

 данни за Единния  идентификационен код като търговец;

трудовия договор или договора за управление на аптеката, сключен с магистър-фармацевта или с помощник-фармацевта;

документи, удостоверяващи, че ръководителят на аптека е магистър-фармацевт, или помощник-фармацевт, който не е лишен от правото да упражнява професията и има поне 1 година стаж по нея. Той трябва да не е осъждан за престъпления, свързани с упражняване на професията му, за престъпления против собствеността /например кражба/ и стопанството или за умишлени престъпления срещу личността/например умишлено убийство/;

медицинско свидетелство на ръководителя на аптеката;

хигиенно заключение, издадено от Регионалната здравна инспекция;

документ за платена такса.

Разрешението се получава до 1 месец. Ако има недостатъци в документацията Агенцията трябва да ни уведоми, като разполагаме със срок от 60 дни за да ги отстраним. Ако пропуснем 60 дневния срок производството по издаване на разрешително се прекратява и  няма да получим такова. Ако от Агенцията ни откажат издаването, можем да обжалваме отказа.

Какви са дължимите такси?

За оценка на документацията за издаване на разрешението трябва да се заплати 5000 лв.

Какви са специалните изисквания към самата аптека?

Относно помещението за аптека, трябва да съобразим, че то трябва да е:

със самостоятелен вход;

разположено на първи надземен етаж;

достъпно за посетителите;

подходящо за извършване на съхраняване, приготвяне, опаковане, контролиране, даване на консултации, отпускане на лекарства.

да има и условия за достъп за хората с увреждания.

Важно! В самото помещение трябва да се поставяи на видно място информация относно издаденото разрешение.

Аптеката трябва  разполага с обзавеждане с гладки повърхности, които могат да бъдат бързо и лесно почиствани и дезинфекцирани, което да дава лесен достъп до лекарствените продукти.

Основната част от изискванията за работата в аптеката е възложена на ръководителя. Той носи отговорност за дейностите,които се извършват в аптеката:

организацията и контрола на работата в аптеката;

закупуването и приготвянето на качествени и безопасни лекарствени и други продукти;

осигуряването на необходимите условия и ред за работа;

осигуряването на работното облекло за персонала и др.

Това е основната информация, която ни е необходима, за да си отворим собствена аптека.

Източници на информация:

http://www.brra.bg/

https://www.registryagency.bg/bg/